Σας γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, στο ΠΜΣ του Τμήματος, το ΔΠΜΣ «Ιατρική Χημεία:  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» και ΔΠΜΣ «Χημική Βιολογία» θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ψηφιακού άλματος, από 1-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τη Γραμματεία

Σας γνωρίζουμε ότι οι ανανεώσεις εγγραφών των υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ψηφιακού άλματος, από 1-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» (ΦΕΚ 1626/τ.Β΄/10.05.2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 14/9-7-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 670/11793 Υ.Α. (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10-5-2018) που αφορά την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως κάτωθι:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
  2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», οργανώνει και λειτουργεί Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τέλη φοίτησης στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Αναμένεται η προκήρυξη του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση: 

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90) ECTS (40 ECTS για τα μαθήματα, 20 ECTS για τα σεμινάρια που αφορούν τη διπλωματική εργασία και 30 ECTS για τη διπλωματική εργασία).

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α' και Β' εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στο τηλέφωνο 2610-997101, ηλεκτρονική διεύθυνση gradsec@chemistry.upatras.gr, στον Καθηγητή κ. Δημήτριο Βύνιο, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997914 και στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλέξιο Αλετρά, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997161.

Αιτήσεις εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτές μετά τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.