Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το πρόγραμμα ERASMUS+ είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) να μετακινηθούν για μια περίοδο σε ένα άλλο ίδρυμα με το οποίο το Τμήμα μας έχει συνάψει διμερή συμφωνία για Σπουδές (ERASMUS+ Studies) ή για μια περίοδο Πρακτικής Άσκησης σε ίδρυμα ή εταιρεία της Ε.Ε. (ERASMUS+ Placements).

Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ERASMUS+, τις ενεργές διμερείς συμφωνίες του Τμήματος Χημείας καθώς και πρακτικές πληροφορίες και σύνδεσμοι σχετικά με τις περιόδους και προθεσμίες αιτήσεων και την διαδικασία.

Συντονιστής του προγράμματος ERASMUS+ για το Τμήμα Χημείας

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Καθηγητής,

τηλ. 2610.99.79.09, email:


[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ακαδ. Έτους 2023-24

ERASMUS+ Studies:

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 26 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 2024

ERASMUS+ Placements:


Κατάλογος Δι-ιδρυματικών Συμφωνιών ανά ΧΩΡΑ:

 • Université de Cergy- Pontoise
 • Université UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
 • Université de Poitiers
 • Université Paul Sabatier-Toulouse III
 • Université Paris Est Creteil Val de Marne
 • Uni of Reims- Champagne-Ardenne
 • Université de Strasbourg
 • University of Muenster
 • Università degli Studi di Roma La Sapienza
 • Universitá degli Studi dell’Insubria
 • Universitá degli Studi di Firenze
 • University of Calabria
 • degli studi del Piemonte Orientale "A.Avogardo"
 • University of Padova
 • University of Palermo

 • Universidad Autónoma de Madrid (AUM)

 • Adam Mickiewicz University
 • Gdansk University of Technology
 • Jagiellonian University in Krakow

 • Uppsala Universitet

 • University of Cyprus
 • Cyprus University of Technology

 • University of Nova Gorica

 • Ondokuz Mayis University
 • Izmir Institute of Technology

 • Valahia University of Targoviste
 • Universitatea Apollonia Din Iasi

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ Studies

 • Διάρκεια εν δυνάμει επιχορηγούμενης μετακίνησης:
  από 3 μήνες (min) έως και 12 μήνες (max), ανά κύκλο σπουδών.

Ενδιαφέρουσα Σημείωση: Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους.
 • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας: επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)
  Προσοχή! στην επικοινωνία σας με το Ίδρυμα – Εταίρο αναφορικά με τα προαπαιτούμενα γλωσσικής επάρκειας προκειμένου να γίνε δεκτή η αίτησή σας!
  Σημαντικό
   είναι ακόμη να γνωρίζετε ότι η  πιστοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δυνητικά  αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007. Δείτε εδώ σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ
 • Υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Τα μαθήματα θα επιλεγούν σε συνεργασία με τον Συντονιστή για την βέλτιστη δυνατή αντιστοίχηση.

1) On line υποβολή αίτησης μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+.

Αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί:

 • Ανάρτηση σχετικής Προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμετοχής στο Erasmus+.
 • επιλογή του Πανεπιστημίου Υποδοχής από τους φοιτητές σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος Χημείας.
  Επιλέξιμα κράτη:
  α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε),
  β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
  γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία

2) Μοριοδότηση αιτήσεων:

Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε. Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.


Οδηγίες για την Κινητικότητα


Οργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με τη συμμετοχή φοιτητών.

 • Απαραίτητη πλοήγηση του φοιτητή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής σχετικά με:
  Οδηγό ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Υποδοχής και αναζήτηση μαθημάτων με κοινή ύλη με αυτή του Τμήματος Χημείας
 • τη διαδικασία «Nomination» (επίσημη υπόδειξη υποψηφίου Erasmus+) από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
  ΠΡΟΣΟΧΗ!! Eφόσον απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής φροντίζει να ζητήσει εγκαίρως από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (αποστολή @) την υποβολή στοιχείων που αφορούν στη διαδικασία «Nomination» .

Μετά τη διαδικασία «Nomination», ο φοιτητής υποχρεούται για την εμπρόθεσμη υποβολή των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εύρεση στέγασης:
        - Student Application Form
        - Learning Agreement
        - Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)
        καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+) υποβάλλονται τα παρακάτω:

 • Υπογεγραμμένο Learning Agreement από το φοιτητή και τον συντονιστή του τμήματος στο οποίο ανήκει
 • Σύμβαση(παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι ίδιοι οι μετακινούμενοι φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης).

Κατάθεση Επιχορήγησης      

 • Το 80%:
  - Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον μετακινούμενο α’ δόση της επιχορήγησης Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται (προ-χρηματοδότηση). Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους.
  -Ποσά Επιχορήγησης
  Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
  - Συμμετοχή ΑΜΕΑ
 • Το 20%:
  Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης, καταβάλλεται στους δικαιούχους με την επιστροφή τους, εφόσον πληρούν τιςπροϋποθέσεις επιστροφής, έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους και έχουν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  Learning Agreement υπογεγραμμένο από όλες τις πλευρές (Before/During/After mobility)
  - Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Project Evaluation για όσους εκπονούν μέρος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
  - Έκθεση Σπουδών (Online Report)

- ΕΔΩ  μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το ακαδημ. έτος 2024-25.


Προκήρυξη Erasmus Studies 2024 – 2025: https://www.upatras.gr/prosklisi-ypovolis-aitiseon-foititon-gia-erasmus-ka131-gia-spoudes-kinitikotita-akadimaikou-etous-2024-2025/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ERASMUS+ Studies:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
κα
. Μαρία Σταθούλια, τηλ.: +30 2610 996613,

email: 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ Placements

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα Erasmus+ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η κάθε Προκήρυξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης        

 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία (αναρτάται στο ψηφιακό προφίλ του κάθε φοιτητή από τη Γραμματεία μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης)
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα)
 • Δυο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες υποβάλλονται on line στοκαταθετήριο των συστατικών επιστολών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Υποχρεωτικά το ένα (1) αίτημα υποβάλλεται σε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ενώ το δεύτερο αίτημα μπορεί να υποβληθεί σε μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ.
 • Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του οργανισμού υποδοχής (βλ. Οδηγό εύρεσης φορέα υποδοχής στην προκήρυξη)

Προσοχή! οι φοιτητές θα διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα (εκκρεμότητα σε μάθημα ή διπλωματική εργασία) μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων.

Τρόποι εύρεσης φορέα υποδοχής         

 • Πλοήγηση στηνιστοσελίδα
 • Λίστα φορέων υποδοχήςπου επέλεξαν οι  φοιτητές για πρακτική άσκηση από το 2007 (που ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης) έως και σήμερα.
 • Προσωπική επικοινωνία φοιτητή με φορέα.

Προσοχή!  Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής όσοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης)

Στάδια μοριοδότησης αιτήσεων        

 1. Πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων από τον/τουςΣυντονιστή/ες Erasmus+ ή την Επιτροπή του Τμήματος φοίτησης.
 2. Οι Συντονιστές στη συνέχεια αξιολογούν/μοριοδοτούν/κατατάσσουν τις υποψηφιότητες.
 3. Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίζει την τελική κατανομή θέσεων ανά Τμήμα.
 4. Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων/Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση.

Σημείωση: Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής zero grant ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες και διατηρώντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Oι εγκεκριμένοι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στην Πλατφόρμα Erasmus+:

 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (από ιδιωτική εταιρεία) για αστική ευθύνη υπέρ τρίτων και προσωπικό ατύχημα
 • Σύμβαση Κινητικότηταςγια Πρακτική Άσκηση.
 • Learning agreementfor Traineeships "before the Mobility".

(Για την πρακτική άσκηση σε digital skills μέσω του προγράμματος Erasmus+ δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.)

Σημείωση: H συμπλήρωση του OLS test απαιτείται πριν την υλοποίηση της κινητικότητας  και μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τον φοιτητή.
Προσοχή! Η οριστικοποίηση της αίτησης στην Πλατφόρμα Erasmus+ θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης

το 80% της επιχορήγησης:

Στους μετακινούμενους εντός του πρώτου μήνα της πρακτικής τους κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται ανά χώρα υποδοχής σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα.

Για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

το 20% της επιχορήγησης:

Ο φοιτητής οφείλει στη διάρκεια 1 μήνα από την τελευταία ημέρα παρουσίας του στον φορέα να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:

 • Learning agreement  for Traineeships - “AFTER the Mobility”
 • on line report (αποστέλλεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα από την ΕΕ)
 • Πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα: εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής και κάρτες επιβίβασης (αεροπορικά εισιτήρια και άλλα ΜΜΜ κλπ)
 • Παραστατικά διαμονής (ενοίκιο)
 • Περιγραφή εμπειρίας &Φωτογραφικό υλικό
 • Συμπλήρωση 2ου OLS TEST

Σημείωση: Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί Βεβαίωση συμμετοχής στον φοιτητή, ενώ αποστέλλεται βεβαίωση για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης και στη γραμματεία του τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ERASMUS+ Placements:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
κα
. Πολυξένη Χριστιά, τηλ.: +30 2610 969036, e-mail: llp.placements@upatras.gr

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...