Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στοχοθεσία Τμήματος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

(τιμή δείκτη)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλα τα πεδία του ΠΠΣ της Χημείας

Σ1.1: Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αριθμός επικαιροποιήσεων πτυχών ΠΠΣ

(1)

2

- Αποτίμηση της πραγματικά διδασκομένης ύλης  σε σχέση με αυτή που αποτυπώνεται ως περιεχόμενο (Course content) μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών και αφορά σε κάθε μάθημα του ΑΝΠΠΣ.

- Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ του Τμήματος των στοιχείων αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές

- Ενημέρωση και ενθάρρυνση ιδιαίτερα των νέων μΔΕΠ αλλά και των παλαιοτέρων για συμμετοχή τους σε σεμινάρια σύγχρονων μεθοδολογιών αποτελεσματικής και ελκυστικής για τους φοιτητές διδασκαλίας π.χ. και με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

- Ενθάρρυνση των μΔΕΠ να παρακολουθήσουν τα σχεδιαζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης του Κέντρου Διδασκαλίας του Π. Πατρών

- Διερεύνηση θέσπισης Αριστείου Διδασκαλίας για κάθε έτος σπουδών

- Θέσπιση κριτηρίων από την ΟΜΕΑ με βάση την ετήσια αξιολόγηση των διδασκόντων που θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εξέλιξη των διδασκόντων.

- Ενθάρρυνση των προπτυχιακών φοιτητών για παρακολούθηση των διαλέξεων των μαθημάτων

- Αναβάθμιση των υποδομών και συνεχής επκαιροποίηση των προσφερομένων εργαστηριακών ασκήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Πρόεδρος-Συνέλευση Τμήματος

 

Β) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Γ)  Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Δ) Διευθυντές/ Διευθύντριες Τομέων – Γενικές Συνελεύσεις Τομέων

 

 

 

 

31/08/2019

Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν έτη

Δ4.21 (59,81%)

 

60%

 

31/12/2019

 

Σ1.2: Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη του Τμήματος σε νέα γνωστικά αντικείμενα

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΔΕΠ

Δ3.09 (0%)

2,5%

Ενέργειες για πρόσληψη νέων μΔΕΠ

31/12/2018

Νέα γνωστικά αντικείμενα

1

Επιλογή νέων γνωστικών αντικειμένων με βάση τις συστάσεις και της Εξωτερικής Αξιολόγησης

31/12/2019

 

Σ1.3: Αναβάθμιση του ελέγχου αφομοίωσης της γνώσης και των παρεχομένων δεξιοτήτων

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)

Δ4.36 (10,10%)

 

12%

 

- Συστηματοποίηση του θεσμού των προόδων (mid-term evaluation)

- Αναβάθμιση της αποτίμησης της αφομοίωσης των εργαστηριακών, ή άλλων, δεξιοτήτων

- Εισαγωγή προαπαιτήσεων για την εγγραφή σε μαθήματα

 

31/08/2019

 

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και άνω

Δ4.44 (8,08%)

8.5%

Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου

Δ4,46 (7,08)

7,1

Αριθμός προαπαιτήσεων (2)

4

Σ2: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε όλα τα πεδία της Χημείας και προώθηση της αριστείας

 Σ2.1: Προώθηση της υψηλού επιπέδου έρευνας και σύνδεσή της με τη εκπαιδευτική διαδικασία

Ετήσιο πλήθος απονομών Διδακτορικών Διατριβών

(10)

11

- Συστηματική ενημέρωση για δυνατότητες υποβολής προτάσεων σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

- Αναζήτηση συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

- Συνεργασία με τη διοίκηση του Ιδρύματος για την υποστήριξη υποδομών

- Συμμετοχή σε ενδοπανεπιστημιακά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα 

 

 Α) Ερευνητικές ομάδες Τμήματος

 

 Β) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

 

31/12/2019

 

Ετήσιο ποσοστό έργων με συντονιστή μέλος του Τμήματος

Δ3.47 (0%)

5%

Ετήσιο ποσοστό έργων  ΕΣΠΑ

Δ3.49 (0%)

5%

Ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών)

Δ3.48 (0%)

 

5%

 

Ετήσιο ποσοστό ενεργών έργων μεσαίου προϋπολογισμού Δ3.53 (0%)

5%

Ποσοστό πειραματικών πτυχιακών εργασιών (100%)

100%

 

 Α) Πρόεδρος/Συνέλευση Τμήματος

 

Β) Συντονιστική Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών και Σεμιναρίων

31/12/2019

 Σ2.2: Καταγραφή και προβολή των ερευνητικών επιδόσεων του Τμήματος

Μέσο συνολικό πλήθος  εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.36 (85,85)

 

88

 

- Συστηματική καταγραφή των ερευνητικών επιδόσεων

- Ενίσχυση υποδομών

- Ενίσχυση σε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό

- Προβολή σημαντικών επιδόσεων και βραβείων με ανακοινώσεις του Τμήματος και της Κοσμητείας

- Συμμετοχή σε διεθνείς κατατάξεις

Α) Ερευνητικές ομάδες Τμήματος

 

Β) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Γ) Πρόεδρος/Συνέλευση Τμήματος

 

Δ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας του Τμήματος

 

 

31/12/2018

Μέσο συνολικό πλήθος  αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.45 (2.381)

2500

Μέσο συνολικό πλήθος  διεθνών βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.46 (1,21)

1,25

 Σ3: Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας του ΠΠΣ και σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας

 Σ3.1: Ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης

Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Δ4.15 (2,28%)

 

4,5%

Διασφάλιση περισσότερων χρηματοδοτούμενων θέσεων μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 

31/12/2018

Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης

Α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

Σ3.2: Διοργάνωση ετήσιων στοχευμένων θεματικών ημερίδων

Αριθμός Θεματικών ημερίδων

1

- Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς

- Συνεργασία με τοπικούς φορείς

- Συνεργασία με παραγωγικές μονάδες

 Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας

31/08/2019

Σ3.3: Ενίσχυση των δράσεων Erasmus

Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών

Δ4. 34 (0.72%)

1%

- Ενημέρωση φοιτητών για τις δράσεις Erasmus

- Προώθηση των ενεργειών ενημέρωσης εισερχομένων φοιτητών Erasmus για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος Χημείας  

- Προώθηση της διαδικασίας απόδοσης και αναγνώρισης ECTS φοιτητών Erasmus

Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Erasmus, Αναγνώρισης Μαθημάτων και Αντιστοίχισης Βαθμολογίας

 

 

31/12/2019

Ετήσιο ποσοστό  εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS ως προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών

Δ4.35 (0%)

 

0,33%

 

 

Σ3.4: Σταθερή σύνδεση και επικοινωνία του Τμήματος Χημείας με τους αποφοίτους του

Αριθμός εγγραφών στο Alumni του Π.Π., Απόφοιτοι Τμήματος Χημείας (25)

75

- Επικοινώνηση της σελίδας Alumni στους τελειόφοιτους  και απόφοιτους

 - Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (ΕΕΧ)

Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Εκπρόσωποι φοιτητών στα όργανα/επιτροπές του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Υπολογιστών, Δικτύων, Ιστοσελίδας και Αρχείο

 

Δ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας

 

 

31/12/2019

Σ4: Συνεχής θεσμική αξιολόγηση του ΠΠΣ και διασφάλιση ποιότητας

Σ4.1: Συνεχής και αντικειμενική εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ

Αριθμός εσωτερικών αξιολογήσεων

(6)

7

Εσωτερική αξιολόγηση Τμήματος

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Γ) Συνέλευση Τμήματος

31/12/2018

Σ4.2: Ενθάρρυνση και ενίσχυση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από φοιτητές

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από προπτυχιακούς φοιτητές

(1190, ακαδ. έτος 2017-2018)

1400

Επικονώνηση της διαδικασίας και της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους προτυχιακούς φοιτητές

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Εκπρόσωποι φοιτητών στα όργανα/επιτροπές του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Υπολογιστών, Δικτύων, Ιστοσελίδας και Αρχείου

 

 

31/08/2019

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από αποφοίτους

(7, ακαδ. έτος 2017-2018

25

Επικονώνηση της διαδικασίας και της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους αποφοίτους

Σ4.3: Πιστοποίηση ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας

Αριθμός επιτυχών πιστοποιήσεων ΠΠΣ (0)

1

 

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Πρόεδρος-Συνέλευση Τμήματος

 

Γ) Διευθυντές/Διευθύντριες Τομέων – Γενικές Συντελεύσεις Τομέων

 

31/08/2019

Σ4.4: Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Χημείας

Ποσοστό ικανοποίησης συστάσεων εξωτερικής αξιολόγησης

(70%)

 

100%

 

31/12/2019

 

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...