Η ΓΚΑΠ Α.Ε. Βιομηχανία Φαρμάκων, έχει ανοιχτές θέσεις για πρακτική άσκηση στο τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου στην έδρα της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο υπόψη κας Μαραγκού Βάννας.

Vanna Maragou

HR assistant

 S.A.

Offices:

99 Poseidonos Av., 16674 Glyfada, Athens,  Greece

Manufacturing Site:

46 Agissilaou str. 17341 Agios Dimitrios,  Greece

T: +30 210 931 0980

F:+30 210 933 8759

www.gap.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Χημείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 71/20.02.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022  απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), στο γνωστικό αντικείμενο :  «Χημεία Τροφίμων» για τη διδασκαλία του/των μαθήματος/των: "Χημεία Τροφίμων", ΧΕ682 (μερική απασχόληση, εργαστήριο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 3.3.2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση, αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, (η υποβολή γίνεται με έναν από τους τρεις τρόπους e-mail, usb stick, δικτυακό τόπο – cloud που δημιουργεί η Γραμματεία) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1.    Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
2.    Βιογραφικό Σημείωμα.
3.    Επιστημονικές εργασίες [σε τρία (3) αντίτυπα στην περίπτωση υποβολής έντυπης αίτησης].
4.      Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5.     Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
6.     Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) στις οποίες ορίζεται:
          « Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
          α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
       β) μέλη Δ.Ε.Π. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού    Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Α.Ε.Ι.
         γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων  του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
         δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
         ε) υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
         στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.»
7.   Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν:
1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
2.  Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης  «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες»  στη   διεύθυνση    https://sis.upatras.gr/    κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων  Πανεπιστημίου  Πατρών. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες». Στη συνέχεια   επικοινωνούν με το UPnet για την   παράδοση   του   λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
3. Εφόσον κατέχουν έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  και να την αναρτήσουν στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας η ως άνω βεβαίωση, υποχρεούνται να  αναρτήσουν την αίτηση που έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσμεύονται  για την προσκόμισή της, αμέσως μόλις την παραλάβουν. Η μη ανάρτηση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται,  συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση κατανομής Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 3.3.2023 και ώρα 12.00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίον Αχαΐας Τ.Κ.: 26504

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2610-996205, 2610-996203
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: https://www.chem.upatras.gr/el/
ΕMAIL:

Πάτρα, 21.02.2023

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Χημείας

Αχιλλεύς Θεοχάρης
Καθηγητής

Επισυνάπτονται: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2022-23 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στο πλαίσιο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (1ου κύκλου, 2ου κύκλου και 3ου κύκλου σπουδών), με τους αναπληρωτές τους, στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία έως και 31-12-2023, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, μέσω του ιδρυματικού mail του υποψήφιου φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος στο email: , κατά το χρονικό διάστημα από 10/2/2023 έως 28/2/2023 και ώρα 14.00.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν οι κάτωθι:

α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης (ν+2), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022,

β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Must read - Σημαντικές ανακοινώσεις!

Αίθουσα συνεδριάσεων
Βιβλιοθήκη
Αίθουσα πολυμέσων
Υπολογιστικό κέντρο
Αίθουσα σεμιναρίων
Αμφιθέατρο διδασκαλίας 10
Αίθουσα διδασκαλίας ΒΝΚ
Αίθουσα διδασκαλίας ΧΒ

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Contact

Dept of Chemistry
University of Patras
University Campus
Rio Achaias
26504 Greece
Email:
Tel: (+302610) 996202 & 996205 (postsec), 996203 & 996204 (gradsec)


View map in new window

Λίστες ανακοινώσεων

Οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


(ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)...