2014-15

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Μουτσιοπούλου Αγγελική

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη φθοριζόντων πολυμερικών νανοσωματιδίων αποκριόμενων στο  pH

Συνθετική Χημεία

2014-15

Μούτση Αφροδίτη

Ι. Καλλίτσης

Χημική τροποποίηση κυτταρινικών υποστρωμάτων με κατιοντικά πολυμερή

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

Αλμαλιώτη Φωτεινή

Α. Θεοχάρης

Σύνθεση συμπλόκου του Zn(II) με υποκαταστάτη του clioquinol και αξιολόγηση των πιθανών αντικαρκινικών ιδιοτήτων του

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2014-15

Κοντονή Αικατερίνη

Δ. Βύνιος

Εξωκυττάρια ένζυμα σε καρκίνους κεφαλής και τραχήλου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2014-15

Αθανασοπούλου Αικατερίνη

Γ. Μπόκιας

Αναπτυξη και μελέτη πολυμερικών νανοσωματιδίων για τον έλεγχο της διαπερατότητας πολυμερικών μεβρανών

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

Νικολάου Ελένη

Σ. Περλεπές

Σύμπλοκες ενώσεις των Λανθανιδίων (ΙΙΙ) με υποκαταστάτες 2-πυριδιλο-οξίμες

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Δανέλλη Παναγιώτα

Σ. Περλεπές

Σύμπλοκες ενώσεις του Υδραργύρου (ΙΙ) με 2-πυριδιλο όξιμες ως υποκαταστάτες: συνθετικές, δομικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Χ. Φλωρδέλλης

α2 αδρενεργικοί υποδοχείς, ένα πρότυπο  GPSR ολιγομερίζονται με TrkA υποδοχείς κινάσης τυροσίνης με υποτυποειδικό τρόπο

Ιατρική Χημεία

2014-15

Μπακαβός Χρήστος

Κ. Αθανασόπουλος

Σύνθεση των do/d3 N-υδροξυσουκινιμιδυλεστέρων του ρ-μεθοξυβενζοϊκού οξέος και χρήση τους στην ανάλυση βιογενών αμινών σε τρόφιμα με τη μέθοδο ισοτοπικής αραίωσης φασματομετρίας μαζών

Ιατρική Χημεία

2014-15

Παρβέρη Νικολέτα

Δ. Γάτος

Μελέτη σύνθεσης κυκλικών παραγώγων ινσουλίνης

Ιατρική Χημεία

2014-15

Σαργιάνου Μαρία

Α. Παπά-Κονιδάρη

Οροεπιδιμιολογική μελέτη του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κογκό και των χανταϊών με τεχνικές ELISA και ανοσοφθορισμού σε πληθυσμό της βόρεια Πελοποννήσου

Ιατρική Χημεία

2014-15

Καραγιάννη Αλεξία-Μαρία

Ι. Ματσούκας

Μελέτη της διαδερμικής χορήγησης αντιϋπερτασικών ουσιών σε in vitro πειράματα με χρήση ενισχυτών διαπέρασης

Ιατρική Χημεία

2014-15

Μπέλλου Μαρία

Α. Βανταράκης

Αλληλεπίδραση μεταξύ ιών, νανοσωματιδίων και αργίλου. Επιπτώσεις και εφαρμογές στη δημόσια υγεία

Ιατρική Χημεία

2014-15

Αναστασοπούλου Σπυριδούλα

Α. Μουζάκη

Γονιδιακή έκφραση κυτταροκινών σε υποπληθυσμούς βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Ιατρική Χημεία

2014-15

Φαλίδα Κων/να

Γ. Τσιβγούλης

Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύνθεσης για αμινο-παραγοντοποίηση αφλατοξινών όπως οι AfB1 και AfM1

Ιατρική Χημεία

2014-15

Τζοβάρα Παναγιώτα

Μ. Μαραγκός

Πολυφαρμακία, λοιμώξεις σε ιδρύματα (άσυλα ανιάτων) και η πρόληψή τους

Ιατρική Χημεία

2014-15

Σταθοπούλου Διονυσία

Ν. Τσοπάνογλου

Επίδραση της παρστατίνης in vivo σε μοντέλο αγγειογένεσης μυός

Ιατρική Χημεία

2014-15

Πετράκου Κασσιανή

Φ. Λάμαρη

Αγορά φυτικών δρογών στην Πολοπόννησο:βοτανική αναγνώριση, μελέτη και αξιολόγηση των συνιστωμένων χρήσεων

Ιατρική Χημεία

2014-15

Κοσμά Μαριάνθη

Α. Μουζάκη

In vitro μελέτη της δράσης της imiquimod σε απομονωμένους κυτταρικούς πληθυσμούς περιφερικού αίματος ασθενών με recurrent herpes labialis και υγιείς μάρτυρες

Ιατρική Χημεία

2014-15

Χριστοπούλου Κων/να

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση κιτρουλλινιωμένων και πεγκυλιωμένων αναλόγων του επιτόπου 82-98 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (ΜΒΡ)

Ιατρική Χημεία

2014-15

Στραβοδήμου Αριστέα

Ε. Κουρέα

Μελέτη των Τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στο in situ και διηθητικό καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου του δέρματος και στην ακτινική υπερκεράτωση

Ιατρική Χημεία

2014-15

Ανδριοπούλου Χρυσάνθη

Α. Λυκουργιώτης

Ανάπτυξη καταλυτών κοβαλτίου στηριγμένων σε οξείδιο του αργιλίου για τη μετατροπή ηλιελαίου σε πράσινο ντίζελ

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2014-15

Ίσαρη Εκάβη-Αικατερίνη

Χ. Καραπαναγιώτη

Ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων υλικών ενεργού άνθρακα και οξειδίων σιδήρου για τη ρόφηση υδραργύρου και φαινανθρενίου

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2014-15

Ψαρόλογλου Αλεξάνδρα

Μ. Σουπιώνη

Μελέτη της ζύμωσης τυρογάλακτος παρουσία προωθητών

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2014-15

Μπιστόλα Ουρανία

Σ. Περλεπές

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων του In (III) με υποκαταστάτες 2-πυρίδυλο-οξίμες, αζόλια,δι-2-πυρίδυλο κετόνη, 2-ακετυλοπυριδίνη υδραζόνη και βάσεις Schiff για τη χρήση τους ως ραδιοφάρμακα και ιχνηθέτες

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Βαγενά Άρτεμις

Α. Κολιαδήμα

Φυσικοχημική Μελέτη χαρακτηρισμού γαλακτωμάτων σε διαφορετικές συστάσεις ελαιώδους φάσεις

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Κιρκή Σπυριδούλα

Μ. Κανελλάκη

Σύνθεση  του βιοκαταλύτη τριπλής στιβάδας με τρεις ακινητοποιημένους μικροοργανισμούς

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Πλειώνη Ίρις

Θ. Τσεγεγίδης

Επιλεκτική εκχύλιση και μελέτη κάποιων χημικών συστατικών του φυτού κυκλάμινου

Συνθετική Χημεία

2014-15

Τσακαράκη Δάφνη

Γ. Μπόκιας

Σύνθεση και μελέτη πολυμερικών συμπλόκων του ιριδίου

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

 

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜAΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡMΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Δηλώσεις μαθημάτων για το Διδακτορικό κύκλο σπουδών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022


Πρόσφατες Aνακοινώσεις

22 Ιανουαρίου 2022
20 Ιανουαρίου 2022
19 Ιανουαρίου 2022
19 Ιανουαρίου 2022
18 Ιανουαρίου 2022
18 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
14 Ιανουαρίου 2022
13 Ιανουαρίου 2022

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.