2014-15

Ονοματεπώνυμο

Επιβλέπων

Τίτλος

Ειδίκευση

Έτος

Μουτσιοπούλου Αγγελική

Ι. Καλλίτσης

Ανάπτυξη φθοριζόντων πολυμερικών νανοσωματιδίων αποκριόμενων στο  pH

Συνθετική Χημεία

2014-15

Μούτση Αφροδίτη

Ι. Καλλίτσης

Χημική τροποποίηση κυτταρινικών υποστρωμάτων με κατιοντικά πολυμερή

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

Αλμαλιώτη Φωτεινή

Α. Θεοχάρης

Σύνθεση συμπλόκου του Zn(II) με υποκαταστάτη του clioquinol και αξιολόγηση των πιθανών αντικαρκινικών ιδιοτήτων του

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2014-15

Κοντονή Αικατερίνη

Δ. Βύνιος

Εξωκυττάρια ένζυμα σε καρκίνους κεφαλής και τραχήλου

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

2014-15

Αθανασοπούλου Αικατερίνη

Γ. Μπόκιας

Αναπτυξη και μελέτη πολυμερικών νανοσωματιδίων για τον έλεγχο της διαπερατότητας πολυμερικών μεβρανών

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

Νικολάου Ελένη

Σ. Περλεπές

Σύμπλοκες ενώσεις των Λανθανιδίων (ΙΙΙ) με υποκαταστάτες 2-πυριδιλο-οξίμες

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Δανέλλη Παναγιώτα

Σ. Περλεπές

Σύμπλοκες ενώσεις του Υδραργύρου (ΙΙ) με 2-πυριδιλο όξιμες ως υποκαταστάτες: συνθετικές, δομικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Χ. Φλωρδέλλης

α2 αδρενεργικοί υποδοχείς, ένα πρότυπο  GPSR ολιγομερίζονται με TrkA υποδοχείς κινάσης τυροσίνης με υποτυποειδικό τρόπο

Ιατρική Χημεία

2014-15

Μπακαβός Χρήστος

Κ. Αθανασόπουλος

Σύνθεση των do/d3 N-υδροξυσουκινιμιδυλεστέρων του ρ-μεθοξυβενζοϊκού οξέος και χρήση τους στην ανάλυση βιογενών αμινών σε τρόφιμα με τη μέθοδο ισοτοπικής αραίωσης φασματομετρίας μαζών

Ιατρική Χημεία

2014-15

Παρβέρη Νικολέτα

Δ. Γάτος

Μελέτη σύνθεσης κυκλικών παραγώγων ινσουλίνης

Ιατρική Χημεία

2014-15

Σαργιάνου Μαρία

Α. Παπά-Κονιδάρη

Οροεπιδιμιολογική μελέτη του ιού του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κογκό και των χανταϊών με τεχνικές ELISA και ανοσοφθορισμού σε πληθυσμό της βόρεια Πελοποννήσου

Ιατρική Χημεία

2014-15

Καραγιάννη Αλεξία-Μαρία

Ι. Ματσούκας

Μελέτη της διαδερμικής χορήγησης αντιϋπερτασικών ουσιών σε in vitro πειράματα με χρήση ενισχυτών διαπέρασης

Ιατρική Χημεία

2014-15

Μπέλλου Μαρία

Α. Βανταράκης

Αλληλεπίδραση μεταξύ ιών, νανοσωματιδίων και αργίλου. Επιπτώσεις και εφαρμογές στη δημόσια υγεία

Ιατρική Χημεία

2014-15

Αναστασοπούλου Σπυριδούλα

Α. Μουζάκη

Γονιδιακή έκφραση κυτταροκινών σε υποπληθυσμούς βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Ιατρική Χημεία

2014-15

Φαλίδα Κων/να

Γ. Τσιβγούλης

Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύνθεσης για αμινο-παραγοντοποίηση αφλατοξινών όπως οι AfB1 και AfM1

Ιατρική Χημεία

2014-15

Τζοβάρα Παναγιώτα

Μ. Μαραγκός

Πολυφαρμακία, λοιμώξεις σε ιδρύματα (άσυλα ανιάτων) και η πρόληψή τους

Ιατρική Χημεία

2014-15

Σταθοπούλου Διονυσία

Ν. Τσοπάνογλου

Επίδραση της παρστατίνης in vivo σε μοντέλο αγγειογένεσης μυός

Ιατρική Χημεία

2014-15

Πετράκου Κασσιανή

Φ. Λάμαρη

Αγορά φυτικών δρογών στην Πολοπόννησο:βοτανική αναγνώριση, μελέτη και αξιολόγηση των συνιστωμένων χρήσεων

Ιατρική Χημεία

2014-15

Κοσμά Μαριάνθη

Α. Μουζάκη

In vitro μελέτη της δράσης της imiquimod σε απομονωμένους κυτταρικούς πληθυσμούς περιφερικού αίματος ασθενών με recurrent herpes labialis και υγιείς μάρτυρες

Ιατρική Χημεία

2014-15

Χριστοπούλου Κων/να

Ι. Ματσούκας

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση κιτρουλλινιωμένων και πεγκυλιωμένων αναλόγων του επιτόπου 82-98 της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης (ΜΒΡ)

Ιατρική Χημεία

2014-15

Στραβοδήμου Αριστέα

Ε. Κουρέα

Μελέτη των Τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στο in situ και διηθητικό καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου του δέρματος και στην ακτινική υπερκεράτωση

Ιατρική Χημεία

2014-15

Ανδριοπούλου Χρυσάνθη

Α. Λυκουργιώτης

Ανάπτυξη καταλυτών κοβαλτίου στηριγμένων σε οξείδιο του αργιλίου για τη μετατροπή ηλιελαίου σε πράσινο ντίζελ

Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

2014-15

Ίσαρη Εκάβη-Αικατερίνη

Χ. Καραπαναγιώτη

Ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων υλικών ενεργού άνθρακα και οξειδίων σιδήρου για τη ρόφηση υδραργύρου και φαινανθρενίου

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2014-15

Ψαρόλογλου Αλεξάνδρα

Μ. Σουπιώνη

Μελέτη της ζύμωσης τυρογάλακτος παρουσία προωθητών

Περιβαλλοντική Ανάλυση

2014-15

Μπιστόλα Ουρανία

Σ. Περλεπές

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων ενώσεων του In (III) με υποκαταστάτες 2-πυρίδυλο-οξίμες, αζόλια,δι-2-πυρίδυλο κετόνη, 2-ακετυλοπυριδίνη υδραζόνη και βάσεις Schiff για τη χρήση τους ως ραδιοφάρμακα και ιχνηθέτες

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Βαγενά Άρτεμις

Α. Κολιαδήμα

Φυσικοχημική Μελέτη χαρακτηρισμού γαλακτωμάτων σε διαφορετικές συστάσεις ελαιώδους φάσεις

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Κιρκή Σπυριδούλα

Μ. Κανελλάκη

Σύνθεση  του βιοκαταλύτη τριπλής στιβάδας με τρεις ακινητοποιημένους μικροοργανισμούς

Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

2014-15

Πλειώνη Ίρις

Θ. Τσεγεγίδης

Επιλεκτική εκχύλιση και μελέτη κάποιων χημικών συστατικών του φυτού κυκλάμινου

Συνθετική Χημεία

2014-15

Τσακαράκη Δάφνη

Γ. Μπόκιας

Σύνθεση και μελέτη πολυμερικών συμπλόκων του ιριδίου

Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά

2014-15

 

Latest announces - Πρόσφατες ανακοινώσεις

Must read - Πρέπει να διαβάσω

Επικοινωνία

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Αχαΐας
26504 Ελλάδα
Email chemsecr@upatras.gr
Τηλέφωνο (+302610) 996202 & 996205 (προπτυχιακά), 996203 & 996204 (μεταπτυχιακά)

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.