Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τέλη φοίτησης στην Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εκτύπωση

Tο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (επισπεύδον) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», οργανώνει και λειτουργεί Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τέλη φοίτησης στην «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση: 

Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90) ECTS (40 ECTS για τα μαθήματα, 20 ECTS για τα σεμινάρια που αφορούν τη διπλωματική εργασία και 30 ECTS για τη διπλωματική εργασία).

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α' και Β' εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στο τηλέφωνο 2610-997101, ηλεκτρονική διεύθυνση , στον Καθηγητή κ. Δημήτριο Βύνιο, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997914 και στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αλέξιο Αλετρά, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997161.

Website: http://www.msc.biochemistry.chem.upatras.gr

Attachments:
Download this file (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ BIOXHMEIA - 19-7-18.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ BIOXHMEIA - 19-7-18.pdf[ ]2019-01-31 12:37