Σημαντικές ανακοινώσεις

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΧΗΜΕΙΑ»

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χημεία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Απόφαση επανίδρυσης: Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 1620/10.05.2018, Αριθμ. απόφ. 670/11793

Website: http://www.msc.chem.upatras.gr/

Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Χημείας και τις εφαρμογές της, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη Π.Μ.Σ. στην επιστήμη της Χημείας βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Ενέργεια, την Ιατρική, το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το επανιδρυόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη Χημεία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναβάθμιση των σπουδών σε συγκεκριμένες ειδικότητες της Χημείας με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Χημείας και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι..

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α) η εκπαίδευση σε προκεχωρημένα και εξειδικευμένα θέματα Χημείας και των εφαρμογών τους, ως επίσης στις σύγχρονες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ανάλυσης, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,

β) η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,

γ) η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,

δ) η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη Βιομηχανική Παραγωγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,

ε) ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης σε Ιδιωτικές Εταιρείες, Βιομηχανίες Τροφίμων, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες Πλαστικών, Βιομηχανίες Υλικών Συσκευασίας, Βιομηχανίες Παραγωγής Βιοκαυσίμων, Εταιρείες Ανακύκλωσης, σε αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση νέων προσεγγίσεων χημικής σύνθεσης και ανάλυσης, ή ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
  2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα  του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Ειδίκευση:  Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη

        Βιομηχανία, την Ενέργεια και Περιβάλλον

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-101

6

Χημεία Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-102

6

Χημεία Ανόργανων Υλικών

ΧΤΥ-103

6

Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών

ΧΤΥ-104

6

Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού Υλικών

ΧΤΥ-105

6

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού πεδίου

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-201

6

Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-202

6

Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών

ΧΤΥ-203

6

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

ΧΤΥ-204

12

Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-301

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

         

Ειδίκευση:  Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΑΧΝ-101

10

Μικρο/νανοτεχνολογία – Χημικοί Αισθητήρες

ΑΧΝ-102

10

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας

ΑΧΝ-103

10

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΑΧΝ-201

10

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

ΑΧΝ-202

10

Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας

ΑΧΝ-203

10

Έναρξη ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΑΧΝ-301

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

         

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.