Σημαντικές ανακοινώσεις

Προκήρυξη του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Χημεία» (ΦΕΚ 1620/10-5-2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Αναμένεται η προκήρυξη του εν λόγω ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον
  2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το  σύνολο  των  Πιστωτικών Μονάδων  (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα  του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

  1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, Ενέργεια και Περιβάλλον

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-101

6

Χημεία Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-102

6

Χημεία Ανόργανων Υλικών

ΧΤΥ-103

6

Τεχνικές Χαρακτηρισμού και Μορφοποίησης Υλικών

ΧΤΥ-104

6

Τεχνικές Επιφανειακού Χαρακτηρισμού

ΧΤΥ-105

6

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ερευνητικού Πεδίου

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-201

6

Τεχνολογικές Εφαρμογές Πολυμερικών Υλικών

ΧΤΥ-202

6

Τεχνολογικές Εφαρμογές Λειτουργικών Υλικών

ΧΤΥ-203

6

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές

ΧΤΥ-204

12

Σχεδιασμός  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΧΤΥ-301

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής Εργασίας)

         

 

  1. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΑΧΝ-101

10

Μικρο/νανοτεχνολογία – Χημικοί Αισθητήρες

ΑΧΝ-102

10

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας

ΑΧΝ-103

10

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Ερευνητική Μεθοδολογία Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΑΧΝ-201

10

Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι

ΑΧΝ-202

10

Ειδικές Εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας

ΑΧΝ-203

10

Έναρξη Ερευνητικής Δραστηριότητας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΑΧΝ-301

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας, συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας)

         

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αιτήσεις εγγραφής στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτές μετά την επίσημη προκήρυξη.

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.