ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ 4

Οι αναφορές των τελευταίων εργαστηριακών ημερών θα παραδoθούν στους εκάστοτε επιβλέποντες το αργότερο μέχρι τις 8/01/2020. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνει αποδεκτή καμία αναφορά.

Εκ των διδασκόντων Εργαστηρίου Φυσικοχημείας 4