Στα αρχεία «SM-09A-1 πρόσθετο υλικό.pdf» και «SM-10A-1 πρόσθετο υλικό.pdf» θα βρείτε προβλήματα που μας απασχόλησαν έως σήμερα και τα οποία δεν βρίσκονται στις σημειώσεις σας.  

Χ. Ματραλής