Μπορείτε να δείτε τον βαθμό σας στο Μάθημα Φυσικοχημεία-4 στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Χ. Ματραλής