Η εξέταση του μαθήματος "Φυσικοχημεία-4" του 5ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αίθουσα ΑΘΕ10. Η αίθουσα ΧΗ7 δεν θα χρησιμοποιηθεί.