Εξέταση ΑΧ2/ΠΑ Σεπτεμβρίου 2019

Η βαθμολογία του μαθήματος Αναλυτική Χημεία-2 / Ποσοτική Ανάλυση για τους φοιτητές που εξετάστηκαν επιτυχώς στη γραπτή εξέταση Σεπτεμβρίου 2019 αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και την εργαστηριακή εξάσκηση του ιδίου μαθήματος είναι αναρτημένη στον Πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου.

Από το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας