Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

2010-Τομέας Γ: Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

 1. Title: Scale-up of Thermally Dried Kefir Production as Starter Culture for Hard-Type Cheese Making: An Economic Evaluation
  Author(s): Koutinas, AA; Bekatorou, A; Katechaki, E, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 160 Issue: 6 Pages: 1734-1743 Published: 2010
 2. Title: Interfacial Impregnation Chemistry in the Synthesis of Molybdenum Catalysts Supported on Titania
  Author(s): Panagiotou, GD; Petsi, T; Bourikas, K, et al.
  Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 114 Issue: 27 Pages: 11868-11879 Published: 2010
 3. Title: CoMo/Al2O3-SiO2 catalysts prepared by co-equilibrium deposition filtration: Characterization and catalytic behavior for the hydrodesulphurization of thiophene
  Author(s): Vakros, J; Lycourghiotis, A; Voyiatzis, GA, et al.
  Source: APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL Volume: 96 Issue: 3-4 Pages: 496-507 Published: 2010
 4. Title: Development of [60] fullerene supported on silica catalysts for the photo-oxidation of alkenes
  Author(s): Panagiotou, GD; Tzirakis, MD; Vakros, J, et al.
  Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL Volume: 372 Issue: 1 Pages: 16-25 Published: 2010
 5. Title: gamma-Alumina-supported [60]fullerene catalysts: Synthesis, properties and applications in the photooxidation of alkenes
  Author(s): Tzirakis, MD; Vakros, J; Loukatzikou, L, et al.
  Source: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Volume: 316 Issue: 1-2 Pages: 65-74 Published: 2010
 6. Title: Inducing Single-Molecule Magnetism in a Family of Loop-of-Loops Aggregates: Heterometallic Mn40Na4 Clusters and the Homometallic Mn-44 Analogue
  Author(s): Moushi, EE; Lampropoulos, C; Wernsdorfer, W, et al.
  Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 132 Issue: 45 Pages: 16146-16155 Published: 2010
 7. Title: Zinc(II) and Nickel(II) Benzoate Complexes from the Use of 1-methyl-4,5-diphenylimidazole
  Author(s): Kounavi, KA; Manos, MJ; Tasiopoulos, AJ, et al.
  Source: BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS Article Number: 178034 Published: 2010
 8. Title: Mononuclear and Dinuclear Manganese(II) Complexes from the Use of Methyl(2-pyridyl)ketone Oxime
  Author(s): Efthymiou, CG; Nastopoulos, V; Raptopoulou, C, et al.
  Source: BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS Article Number: 960571 Published: 2010
 9. Title: Rare Oxidation-State Combinations and Unusual Structural Motifs in Hexanuclear Mn Complexes Using 2-Pyridyloximate Ligands
  Author(s): Stoumpos, CC; Inglis, R; Roubeau, O, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 49 Issue: 10 Pages: 4388-4390 Published: 2010
 10. Title: "Depolymerization" Approach in Mn Cluster Chemistry: Controlled Cleavage of a 1D Coordination Polymer Consisting of Mn-8 Units in Its Constituent, Discrete Mn-8 Complex
  Author(s): Stoumpos, CC; Roubeau, O; Aromi, G, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 49 Issue: 2 Pages: 359-361 Published: 2010
 11. Title: pH-Responsive Photoluminescence Properties of a Water-Soluble Copolymer Containing Quinoline Groups in Aqueous Solution
  Author(s): Kalogianni, A; Pefkianakis, E; Stefopoulos, A, et al.
  Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS Volume: 48 Issue: 19 Pages: 2078-2083 Published: 2010
 12. Title: Investigation of binary polymer/surfactant or ternary polymer/surfactant/Cu2+ complexes in aqueous solution through Nile red probing
  Author(s): Iatridi, Z; Daktiloudis, A; Bokias, G
  Source: POLYMER INTERNATIONAL Volume: 59 Issue: 8 Pages: 1168-1174 Published: 2010
 13. Title: Medium Effect on the Geometric Isomerism of a Centrosymmetrically Disubstituted Naphthalene Derivative with Flexible Methoxytriethylene Glycol Chains
  Author(s): Balomenou, I; Kaloudi-Chantzea, A; Bokias, G, et al.
  Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 114 Issue: 24 Pages: 8181-8190 Published: 2010
 14. Title: Adsorption of Nile Red by Poly(N-isopropylacrylamide) Gels in Binary Water/Tetrahydrofuran Mixtures
  Author(s): Thivaios, I; Bokias, G
  Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 116 Issue: 3 Pages: 1509-1514 Published: 2010
 15. Title: Ni/CeO2-ZrO2 catalysts for the dry reforming of methane
  Author(s): Kambolis, A; Matralis, H; Trovarelli, A, et al.
  Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL Volume: 377 Issue: 1-2 Pages: 16-26 Published: 2010
 16. Title: Treatment efficiency and sludge characteristics in conventional and suspended PVA gel beads activated sludge treating Cr (VI) containing wastewater
  Author(s): Papadimitriou, CA; Karapanagioti, HK; Samaras, P, et al.
  Source: DESALINATION AND WATER TREATMENT Volume: 23 Issue: 1-3 Pages: 199-205 Published: 2010
 17. Title: Ammonia removal properties of lightweight aggregates from Si-Al-Fe and Si-Ca rocks
  Author(s): Karapanagioti, HK; Vakros, J; Stamatakis, G, et al.
  Source: ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 8 Issue: 4 Pages: 355-361 Published: 2010
 18. Title: Effect of ammonoxidation on lignite properties
  Author(s): Karapanagioti, HK; Kalaitzidis, S; Vakros, J, et al.
  Source: ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 8 Issue: 4 Pages: 373-380 Published: 2010
 19. Title: Freeze-dried wheat supported biocatalyst for low temperature wine making
  Author(s): Kandylis, P; Manousi, ME; Bekatorou, A, et al.
  Source: LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 43 Issue: 10 Pages: 1485-1493 Published: 2010
 20. Title: Thermal Drying of Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus and its Efficient Use as Starter for Whey Fermentation and Unsalted Cheese Making
  Author(s): Katechaki, E; Solomonidis, T; Bekatorou, A, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 162 Issue: 5 Pages: 1270-1285 Published: 2010
 21. Title: Dry Red Wine Making Using Yeast Immobilized on Cork Pieces
  Author(s): Tsakiris, A; Kandylis, P; Bekatorou, A, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 162 Issue: 5 Pages: 1316-1326 Published: 2010
 22. Title: A New Process for Wine Production by Penetration of Yeast in Uncrushed Frozen Grapes
  Author(s): Tsakiris, A; Koutinas, AA; Psarianos, C, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 162 Issue: 4 Pages: 1109-1121 Published: 2010
 23. Title: Scale-up of extremely low temperature fermentations of grape must by wheat supported yeast cells
  Author(s): Kandylis, P; Drouza, C; Bekatorou, A, et al.
  Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 101 Issue: 19 Pages: 7484-7491 Published: 2010
 24. Title: Fermentation Efficiency of Cells Immobilized on Delignified Brewers' Spent Grains after Low- and High-Temperature Thin Layer Thermal Drying
  Author(s): Tsaousi, K; Koutinas, AA; Bekatorou, A, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 162 Issue: 2 Pages: 594-606 Published: 2010
 25. Title: Scale-up of Thermally Dried Kefir Production as Starter Culture for Hard-Type Cheese Making: An Economic Evaluation
  Author(s): Koutinas, AA; Bekatorou, A; Katechaki, E, et al.
  Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 160 Issue: 6 Pages: 1734-1743 Published: 2010
 26. Conjugated small molecules with broad absorption containing pyridine and pyran units: Synthesis and application for bulk heterojunction solar cells
  By Mikroyannidis, J. A.; Tsagkournos, D. V.; Sharma, S. S.; Vijay, Y. K.; Sharma, G. D.
  From Organic Electronics (2010), 11(12), 2045-2054.
 27. Bulk Heterojunction Photovoltaics Using Broadly Absorbing Small Molecules Based on 2-Styryl-5-phenylazo-pyrrole
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A. N.; Balraju, P.; Sharma, G. D.
  From Langmuir (2010), 26(22), 17739-17748.
 28. Efficient bulk heterojunction solar cells based on low band gap bisazo dyes containing anthracene and/or pyrrole units
  By Mikroyannidis, J. A.; Tsagkournos, D. V.; Sharma, S. S.; Kumar, Anil; Vijay, Y. K.; Sharma, G. D.
  From Solar Energy Materials & Solar Cells (2010), 94(12), 2318-2327
 29. Symmetrical molecules of low band gap with a central spacer connected via ether bond with terminal 4-nitro-α-cyanostilbene units: Synthesis and application for bulk heterojunction solar cells
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A. N.; Sharma, S. S.; Kumar, Anil; Sharma, G. D.
  From Organic Electronics (2010), 11(10), 1631-1641
 30. Bulk heterojunction solar cells based on a low band gap soluble bisazopyrrole and the corresponding BF2-azopyrrole complex
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A. N.; Tsagkournos, D. V.; Balraju, P.; Sharma, G. D.
  From Journal of Materials Chemistry (2010), 20(31), 6464-6471
 31. Synthesis of a Low-Band Gap Small Molecule Based on Acenaphthoquinoxaline for Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A. N.; Kumar, Anil; Sharma, S. S.; Vijay, Y. K.; Sharma, G. D.
  From Langmuir (2010), 26(15), 12909-12916.
 32. Novel Broadly Absorbing Sensitizers with Cyanovinylene 4-Nitrophenyl Segments and Various Anchoring Groups: Synthesis and Application for High-Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A.; Balraju, P.; Sharma, G. D.
  From Journal of Physical Chemistry C (2010), 114(28), 12355-12363.
 33. A phenylenevinylene copolymer with perylene bisimide units as organic sensitizer for dye-sensitized solar cells
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Mikroyannidis, John A.
  From Synthetic Metals (2010), 160(13-14), 1427-1432.
 34. Enhanced performance of bulk heterojunction solar cells using novel alternating phenylenevinylene copolymers of low band gap with cyanovinylene 4-nitrophenyls
  By Mikroyannidis, J. A.; Kabanakis, A. N.; Balraju, P.; Sharma, G. D.
  From Macromolecules (Washington, DC, United States) (2010), 43(13), 5544-5553.
 35. Simple sensitizers of low band gap based on 4-nitro-α-cyanostilbene prepared from a one-step reaction for efficient dye-sensitized solar cells
  By Mikroyannidis, J. A.; Tsagkournos, D. V.; Balraju, P.; Sharma, G. D.
  From Organic Electronics (2010), 11(7), 1242-1249.
 36. Synthesis and photovoltaic properties of novel alternating phenylenevinylene or fluorenevinylene copolymers containing perylene bisimide
  By Mikroyannidis, John A.; Cheung, Kai Yin; Fung, Man Kin; Djurisic, Aleksandra B.
  From Reactive & Functional Polymers (2010), 70(7), 426-432.
 37. Ultrafast solvation and anisotropy dynamics in a tri-branched molecule based on a triphenylamine core
  By Fakis, M.; Giannetas, V.; Mikroyannidis, J.
  From Dyes and Pigments (2010), 87(1), 44-48.
 38. Synthesis of a perylene bisimide with acetonaphthopyrazine dicarbonitrile terminal moieties for photovoltaic applications
  By Mikroyannidis, John A.; Suresh, P.; Sharma, G. D.
  From Synthetic Metals (2010), 160(9-10), 932-938
 39. Synthesis of new low band gap dyes with BF2-azopyrrole complex and their use for dye-sensitized solar cells
  By Mikroyannidis, John A.; Roy, M. S.; Sharma, G. D.
  From Journal of Power Sources (2010), 195(16), 5391-5398.
 40. Effect of thermal annealing and incorporating TiO2 layer on the photovoltaic performance of single- and bi-layer bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene copolymer and small molecule
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Mikroyannidis, John A.
  From Organic Electronics (2010), 11(5), 731-742.
 41. Quasi solid state dye-sensitized solar cells with modified TiO2 photoelectrodes and triphenylamine-based dye
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Mikroyannidis, John A.
  From Electrochimica Acta (2010), 55(7), 2368-2372.
 42. Effect of Solvent and Subsequent Thermal Annealing on the Performance of Phenylenevinylene Copolymer:PCBM Solar Cells
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Sharma, S. S.; Vijay, Y. K.; Mikroyannidis, John A.
  From ACS Applied Materials & Interfaces (2010), 2(2), 504-510.
 43. Synthesis of benzoselenadiazole-based small molecule and phenylenevinylene copolymer and their application for efficient bulk heterojunction solar cells
  By Mikroyannidis, John A.; Suresh, P.; Sharma, G. D.
  From Organic Electronics (2010), 11(2), 311-321.
 44. Effect of surface modification of TiO2 on the photovoltaic performance of the quasi solid state dye sensitized solar cells using a benzothiadiazole-based dye
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Roy, M. S.; Mikroyannidis, John A.
  From Journal of Power Sources (2010), 195(9), 3011-3016.
 45. Triphenylamine- and benzothiadiazole-based dyes with multiple acceptors for application in dye-sensitized solar cells
  By Mikroyannidis, John A.; Suresh, P.; Roy, M. S.; Sharma, G. D.
  From Journal of Power Sources (2010), 195(9), 3002-3010.
 46. Novel Low Band Gap Phenylenevinylene Copolymer with BF2-Azopyrrole Complex Units: Synthesis and Use for Efficient Bulk Heterojunction Solar Cells
  By Mikroyannidis, John A.; Sharma, G. D.; Sharma, S. S.; Vijay, Y. K.
  From Journal of Physical Chemistry C (2010), 114(3), 1520-1527.
 47. A facile, covalent modification of single-wall carbon nanotubes by thiophene for use in organic photovoltaic cells
  By Stylianakis, Minas M.; Mikroyannidis, John A.; Kymakis, Emmanuel
  From Solar Energy Materials & Solar Cells (2010), 94(2), 267-274.
 48. Efficient bulk heterojunction devices based on phenylenevinylene small molecule and perylene-pyrene bisimide
  By Sharma, G. D.; Suresh, P.; Mikroyannidis, John A.; Stylianakis, Minas M.
  From Journal of Materials Chemistry (2010), 20(3), 561-567.
 49. Novel low band gap small molecule and phenylenevinylene copolymer with cyanovinylene 4-nitrophenyl segments: synthesis and application for efficient bulk heterojunction solar cells
  By Mikroyannidis, John A.; Sharma, S. S.; Vijay, Y. K.; Sharma, G. D.
  From ACS Applied Materials & Interfaces (2010), 2(1), 270-278.
 50. Synthesis, electroluminescence, and photovoltaic cells of new vinylene-copolymers with 4-(anthracene-10-yl)-2,6-diphenylpyridine segments
  By Mikroyannidis, John A.; Vellis, Panagiotis D.; Yang, Sheng-Hsiung; Hsu, Chain-Shu
  From Journal of Applied Polymer Science (2010), 115(2), 731-739.
 51. Title: Fully Aromatic Copolyethers for High Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
  Authors: Daletou, M. K.; Geormezi, M.; Pefkianakis, E. K.; Morfopoulou, C.; Kallitsis J.K.
  Source: Fuel Cells, 10(1), 35-44, (2010)
 52. Title: New proton conducting polymer blends and their fuel cell performance
  Authors: Gourdoupi, N.; Kallitsis, J.K.; Neophytides, S.
  Source: Journal of Power Sources, 195(1) 170-174 (2010)
 53. Title: Novel composites materials from functionalized polymers and silver coated titanium oxide capable for calcium phosphate induction, control of Orthopedic biofilm infections, and avoid tendon calcification. An “in vitro” study
  Authors: Tyllianakis, M.; Dalas, E.; Christofidou, M.; Kallitsis, J.K.; Chrissanthopoulos, A.; Koutsoukos, P.G.; Bartzavali, C.; Gourdoupi, N.; Papadimitriou, K.; Oikonomou, E.K.; Yannopoulos S.N.
  Source:Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 21, 2201–2211(2010)
 54. Title: Polymer and Hybrid Electron Accepting Materials Based on a Semiconducting Perfluorophenylquinoline
  Authors: Stefopoulos, A.A.; Kourkouli, S.N.; Economopoulos, S.; Ravani, F.; Andreopoulou, A.; Papagelis, K.; Siokou, A.; Kallitsis J. K.
  Source: Macromolecules, 43 (11), 4827–4828, 2010
 55. Title: Phosphonated Fully Aromatic Polyethers for PEMFCs Applications
  Authors: Konstantinia D. Papadimitriou, Aikaterini K. Andreopoulou, Joannis K. Kallitsis
  Source: Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 48, 2817–2827 (2010)
 56. Title: Influence of the Molecular Structure on the Properties and Fuel Cell Performance of High Temperature Polymer Electrolyte Membranes
  Authors: Joannis Kallitsis, Maria Geormezi, Nora Gourdoupi, Fotis Paloukis, Aikaterini Andreopoulou, Christina Morfopoulou, and Stylianos Neophytides
  Source: ECS Transactions, Polymer Electrolyte Fuel Cells 10, Vol. 33 (1), 811 – 822 (2010)

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.