Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

2009-Τομέας Β: Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας

 1. Title: Synthesis and structure of N-salicylidene-o-aminophenolato gallium(III) complexes
  Author(s): Kagkelari, A; Papaefstathiou, GS; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3279-3283 Published: 2009
 2. Title: Reactions of titanocene dihalides with N,N ',N ''-chelates: Preparation, X-ray structure and characterization of bis(chloro){2,6-bis[(3,5-dimethyl) pyrazol-1-yl]pyridine} (eta(2)-peroxo) titanium(IV)
  Author(s): Sofetis, A; Fotopoulou, F; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3356-3360 Published: 2009
 3. Title: Photoluminescence and electroluminescence by gallium(III) complexes of N-salicylidene-o-aminophenol and its derivatives
  Author(s): Kagkelari, A; Bekiari, V; Stathatos, E, et al.
  Source: JOURNAL OF LUMINESCENCE Volume: 129 Issue: 5 Pages: 578-583 Published: 2009
 4. Title: Preparation and Properties of Sodium Dimethyldithioarsinate Dihydrate, Me2AsS2Na center dot 2H(2)O, and Palladium(II) Dimethyldithioarsinate, (Me2AsS2)(2)Pd
  Author(s): Ioannou, PV; Vachliotis, DG; Nastopoulos, V, et al.
  Source: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Volume: 635 Issue: 13-14 Pages: 2203-2209 Published: 2009
 5. Title: Crystal engineering with 2,1,3-benzoselenadiazole and mercury(II) chloride
  Author(s): Milios, CJ; Ioannou, PV; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3199-3202 Published: 2009
 6. Title: The Lewis-base behavior of Bunsen's cacodyl disulfide, Me2As(S)-S-AsMe2, toward molecular halides of group 13
  Author(s): Ioannou, PV; Tsivgoulis, GM; Vachliotis, DG
  Source: MAIN GROUP CHEMISTRY Volume: 8 Issue: 3 Pages: 151-161 Published: 2009
 7. Title: The reactions of triethylamine-activated octasulfur with thioarsinites, L2As-SPh (L = Me, Ph), Bunsen's cacodyl disulfide, Me2As(S)-S-AsMe2, and triphenylarsine
  Author(s): Sideris, TD; Tsivgoulis, GM; Vachliotis, DG, et al.
  Source: MAIN GROUP CHEMISTRY Volume: 8 Issue: 3 Pages: 163-176 Published: 2009
 8. Title: Arsonoliposomes for the Potential Treatment of Medulloblastoma
  Author(s): Favretto, ME; Marouf, S; Ioannou, P, et al.
  Source: PHARMACEUTICAL RESEARCH Volume: 26 Issue: 10 Pages: 2237-2246 Published: 2009
 9. Title: Does the lipid membrane composition of arsonoliposomes affect their anticancer activity? A cell culture study
  Author(s): Zagana, P; Haikou, M; Giannopoulou, E, et al.
  Source: MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH Volume: 53 Issue: 5 Pages: 592-599 Published: 2009
 10. Title: The Other Face of Bunsen's Cacodyl Disulfide, Me2As(S)-S-AsMe2: The Lewis-Base Behaviour Towards Heavy Metal Cations
  Author(s): Ioannou, PV; Vachliotis, DG; Sideris, TD
  Source: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Volume: 635 Issue: 2 Pages: 329-336 Published: 2009
 11. Title: The use of sedimentation field-flow fractionation in the size characterization of bovine milk fat globules as affected by heat treatment
  Author(s): Raikos, V; Kapolos, J; Farmakis, L, et al.
  Source: FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 42 Issue: 5-6 Pages: 659-665 Published: 2009
 12. Title: Enhanced Antitumour Activity of Cyclopendadienyl-substituted Metallocene Dihalides in Human Breast and Colon Cancer Cells
  Author(s): Stachtea, X; Karamanos, N; Klouras, N
  Source: ANTICANCER RESEARCH Volume: 29 Issue: 8 Pages: 3227-3231 Published: 2009
 13. Title: A proposed mechanism for the inhibitory effect of the anticancer agent titanocene dichloride on tumour gelatinases and other proteolytic enzymes
  Author(s): Pavlaki, M; Debeli, K; Triantaphyllidou, IE, et al.
  Source: JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY Volume: 14 Issue: 6 Pages: 947-957 Published: 2009
 14. Title: Diffusion Coefficients of SO2 in Water and Partition Coefficients of SO2 in Water-Air Interface at Different Temperature and pH Values
  Author(s): Koliadima, A; Kapolos, J; Farmakis, L
  Source: INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 274-283 Published: 2009
 15. Title: Dinuclear versus trinuclear complex formation in zinc(II) benzoate/pyridyl oxime chemistry depending on the position of the oxime group
  Author(s): Konidaris, KF; Kaplanis, M; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3243-3250 Published: 2009
 16. Title: Synthesis, structural study and topological analysis of Zn/Aib and Aib-based small peptide complexes (H-Aib-OH = alpha-aminoisobutyric acid)
  Author(s): Katsoulakou, E; Papaefstathiou, GS; Konidaris, KF, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3387-3399 Published: 2009
 17. Title: Folding in solution of the C-catalytic protein fragment of angiotensin-converting enzyme
  Author(s): Vamvakas, SSM; Leondiadis, L; Pairas, G, et al.
  Source: JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE Volume: 15 Issue: 8 Pages: 504-510 Published: 2009
 18. Title: The sulfate ligand as a promising "player" in 3d-metal cluster chemistry
  Author(s): Papatriantafyllopoulou, C; Manessi-Zoupa, E; Escuer, A, et al.
  Source: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 362 Issue: 3 Pages: 634-650 Published: 2009
 19. Title: Binary rototranslational hyper-Rayleigh spectra of H-2-He gas mixture
  Author(s): Godet, JL; Bancewicz, T; Glaz, W, et al.
  Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 20 Article Number: 204305 Published: 2009
 20. Title: Incorporation of Mg2+, Sr2+, Ba2+ and Zn2+ into aragonite and comparison with calcite
  Author(s): Menadakis, M; Maroulis, G; Koutsoukos, PG
  Source: JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 2 Pages: 484-491 Published: 2009
 21. Title: Rotationally adapted studies of ab initio-computed collision-induced hyperpolarizabilities: The H-2-Ar pair
  Author(s): Bancewicz, T; Maroulis, G
  Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 4 Article Number: 042704 Published: 2009
 22. Title: Dipole (Hyper)Polarizability and Differential (Hyper)Polarizability in the Antimony Octamer Sb-8
  Author(s): Maroulis, G
  Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 4 Pages: 886-893 Published: 2009
 23. Title: Modelling the polarizability of the dihydrogen-argon pair
  Author(s): Bancewicz, T; Maroulis, G
  Source: CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 471 Issue: 1-3 Pages: 148-152 Published: 2009
 24. Title: Electric Polarizability and Hyperpolarizability of the Copper Tetramer (Cu-4) from Ab Initio and Density Functional Theory Calculations
  Author(s): Maroulis, G; Haskopoulos, A
  Source: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 2 Pages: 418-427 Published: 2009
 25. Title: Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS
  Author(s): Vitoratos, E; Sakkopoulos, S; Dalas, E, et al.
  Source: ORGANIC ELECTRONICS Volume: 10 Issue: 1 Pages: 61-66 Published: 2009
 26. Title: Palaeoenvironment of Seam I in the Marathousa Lignite Mine, Megalopolis Basin (Southern Greece)
  Author(s): Siavalas, G; Linou, M; Chatziapostolou, A, et al.
  Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Volume: 78 Issue: 4 Pages: 233-248 Published: 2009
 27. Title: Radioactive impact of a bauxite beneficiation plant in the Itea Gulf (Gulf of Corinth, Greece)
  Author(s): Karagiannidi, T; Papaefthymiou, H; Papatheodorou, G
  Source: JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY Volume: 279 Issue: 3 Pages: 923-934 Published: 2009
 28. Title: Maleamate(-1) and Maleate(-2) Copper(II)-2,2 '-Bipyridine Complexes: Synthesis, Reactivity and Structural and Physical Studies
  Author(s): Lazarou, KN; Boudalis, AK; Perlepes, SP, et al.
  Source: EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Issue: 29-30 Pages: 4554-4563 Published: 2009
 29. Title: Employment of the sulfate ligand in 3d-metal cluster chemistry: A novel hexanuclear nickel(II) complex with a chair metal topology
  Author(s): Efthymiou, CG; Kitos, AA; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3177-3184 Published: 2009
 30. Title: Complexes derived from the general copper(II)/maleamic acid/N,N ',N ''-chelate reaction systems: Synthetic, reactivity, structural and spectroscopic studies
  Author(s): Lazarou, KN; Raptopoulou, CP; Perlepes, SP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3185-3192 Published: 2009
 31. Title: A tetranuclear complex from the employment of pyridine-2,6-dimethanol in copper(II) nitrate chemistry: Synthetic, structural and magnetic studies
  Author(s): Vlahopoulou, GC; Alexandropoulos, DI; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3235-3242 Published: 2009
 32. Title: The supramolecular chemistry of metal complexes with heavily substituted imidazoles as ligands: Cobalt(II) and zinc(II) complexes of 1-methyl-4,5-diphenylimidazole
  Author(s): Kounavi, KA; Papatriantafyllopoulou, C; Tasiopoulos, AJ, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3349-3355 Published: 2009
 33. Title: A mononuclear complex and a cubane cluster from the initial use of 2-(hydroxymethyl)pyridine in nickel(II) carboxylate chemistry
  Author(s): Efthymiou, CG; Papatriantafyllopoulou, C; Alexopoulou, NI, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 15 Pages: 3373-3381 Published: 2009
 34. Title: Twisting, bending, stretching: strategies for making ferromagnetic [Mn-3(III)] triangles
  Author(s): Inglis, R; Taylor, SM; Jones, LF, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 42 Pages: 9157-9168 Published: 2009
 35. Title: Adventures in the Coordination Chemistry of Di-2-pyridyl Ketone and Related Ligands: From High-Spin Molecules and Single-Molecule Magnets to Coordination Polymers, and from Structural Aesthetics to an Exciting New Reactivity Chemistry of Coordinated Ligands
  Author(s): Stamatatos, TC; Efthymiou, CG; Stoumpos, CC, et al.
  Source: EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY Issue: 23 Pages: 3361-3391 Published: 2009
 36. Title: Attempting to understand (and control) the relationship between structure and magnetism in an extended family of Mn-6 single-molecule magnets
  Author(s): Inglis, R; Jones, LF; Milios, CJ, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 18 Pages: 3403-3412 Published: 2009
 37. Title: Initial use of 1,1 '-oxalyldiimidazole for inorganic synthesis: Decomposition of the ligand as a means to the preparation of an imidazole- and oxalate(-2)-containing, 1D copper(II) complex
  Author(s): Stamatatos, TC; Perlepes, SP; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Volume: 12 Issue: 5 Pages: 402-405 Published: 2009
 38. Title: Interpretation of the Magnetic Properties of a Compound Consisting of Cocrystallized Cu-3(II) and Cu-4(II) Clusters through the Targeted Synthesis and Study of Its Discrete Cu-4(II) Component
  Author(s): Stamatatos, TC; Vlahopoulou, GC; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY Volume: 48 Issue: 11 Pages: 4610-4612 Published: 2009
 39. Title: Initial employment of alpha-benzoin oxime as a route to high-nuclearity metal clusters: decanuclear Cu-II complexes with a wheel topology
  Author(s): Vlahopoulou, GC; Stamatatos, TC; Psycharis, V, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 19 Pages: 3646-3649 Published: 2009
 40. Title: Complexes derived from the copper(II) perchlorate/maleamic acid/2,2 '-bipyridine and copper(II) perchlorate/maleic acid/2,2 '-bipyridine reaction systems: Synthetic, reactivity, structural and spectroscopic studies
  Author(s): Lazarou, KN; Psycharis, V; Perlepes, SP, et al.
  Source: POLYHEDRON Volume: 28 Issue: 6 Pages: 1085-1096 Published: 2009
 41. Title: Investigation of the MSO4 center dot xH(2)O (M = Zn, x=7; M = Cd, x=8/3)/methyl 2-pyridyl ketone oxime reaction system: A novel Cd(II) coordination polymer versus mononuclear and dinuclear Zn(II) complexes
  Author(s): Papatriantafyllopoulou, C; Kostakis, GE; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 362 Issue: 7 Pages: 2361-2370 Published: 2009
 42. Title: A metamagnetic 2D copper(II)-azide complex with 1D ferromagnetism and a hysteretic spin-flop transitions
  Author(s): Lazari, G; Stamatatos, TC; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 17 Pages: 3215-3221 Published: 2009
 43. Title: Alcoholysis/hydrolysis of 1,1 '-carbonyldiimidazole as a means of preparing unprecedented, imidazole-containing one-dimensional coordination polymers of copper(II)
  Author(s): Stamatatos, TC; Perlepes, SP; Raptopoulou, CP, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 17 Pages: 3354-3362 Published: 2009
 44. Title: Initial use of 1-hydroxybenzotriazole in the chemistry of group 12 metals: An 1D zinc(II) coordination polymer and a mononuclear cadmium(II) complex containing the deprotonated ligand in a novel monodentate ligation mode
  Author(s): Katsenis, AD; Lalioti, N; Bekiari, V, et al.
  Source: INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS Volume: 12 Issue: 2 Pages: 92-96 Published: 2009
 45. Title: Employment of methyl 2-pyridyl ketone oxime in manganese non-carboxylate chemistry: (Mn2MnIV)-Mn-II and (Mn2Mn6II)-Mn-II complexes
  Author(s): Stoumpos, CC; Stamatatos, TC; Sartzi, H, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 6 Pages: 1004-1015 Published: 2009
 46. Title: A Mn-4(II) cubane and a novel (Mn10Mn4III)-Mn-II cluster from the use of di-2-pyridyl ketone in manganese acetate chemistry
  Author(s): Stoumpos, CC; Gass, IA; Milios, CJ, et al.
  Source: DALTON TRANSACTIONS Issue: 2 Pages: 307-317 Published: 2009
 47. Title: Lactose uptake rate by kefir yeast using C-14-labelled lactose to explain kinetic aspects in its fermentation
  Author(s): Golfinopoulos, A; Papaioannou, L; Soupioni, M, et al.
  Source: BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 100 Issue: 21 Pages: 5210-5213 Published: 2009
 48. Title: A comparative study of neodymium sorption by yeast cells
  Author(s): Vlachou, A; Symeopoulos, BD; Koutinas, AA
  Source: RADIOCHIMICA ACTA Volume: 97 Issue: 8 Pages: 437-441 Published: 2009
Title: Palaeoenvironment of Seam I in the Marathousa Lignite Mine, Megalopolis Basin (Southern Greece)
Author(s): Siavalas, G; Linou, M; Chatziapostolou, A, et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Volume: 78 Issue: 4 Pages: 233-248 Published: 2009

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας:

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.