Καραμάνος Νίκος

Karamanos N.
Karamanos N.

Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+302610) 997915, 997181

Fax: (+302610) 997153

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos

Κατάλογος δημοσιεύσεων:

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τρίτη 09:00-11:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Καθηγητής Βιοχημείας και Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης

Σπουδές και σταδιοδρομία
1984 & 1988: Πτυχίο Χημείας (Άριστα) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Άριστα), Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών
1987-1999: Προ- και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Karolinska Institute, Τμήμα Εργαστηριακής Ιατρικής, Στοκχόλμη-Σουηδία (ετήσιες περίοδοι, συνολικά 3 έτη)
2001-2003: Διευθυντής του Τομέα Οργ. Χημείας, Βιοχημείας & Φυσικών Προϊόντων
2004-παρόν: Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας -ΕΕΒΜΒ (Πρόεδρος 2006-2007 & 2011), Γενικός Γραμματέας (2004-2005) και Αντιπρόεδρος (2008-2011 & 2014-παρόν)
2003-παρόν: Συντονιστής του Hellenic Matrix Biology section της ΕΕΒΜΒ (πρώην Ελληνική Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού και Εξωκυττάριου Χώρου)
2007-2009: Ειδικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7 στη Θεματική ενότητα «Υγεία»
2010-παρόν: Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ, Πάτρα
2007-2011: Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Πατρών
2011: European Registered Toxicologist (ERT)
2012-παρόν: Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟΔΙΠ) και Πρόεδρος από το 2014
2014-παρόν: Αναπληρωτής Πρυτάνεως, Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

Προσκεκλημένος εκδότης/Ακαδημαϊκός Εκδότης
1. Special Issue (N. Karamanos, guest editor): Matrix Modeling & Remodeling, Matrix Biology (2019)
2. Biology of Extracellular Matrix, International editions of book series (Series Editor, 2018-present), Elsevier
3. Special Issue (N. Karamanos, guest editor): Matrix-mediated cell behavior and properties, Biochimica et Biophysica Acta-General Subject (2014)
4. MiniReview Series (N. Karamanos and A. Passi, coordinators): Novel insights into matrix pathobiology regulatory mechanisms in health and disease , FEBS J, 2014
5. Special Isuue (N. Karamanos and R. Linhardt, coordinators): Proteoglycans signaling, targeting and therapeutics, FEBS J (2013) 280 (10), 2119–2534
6. International Book Edition: Extracellular Matrix: Pathobiology and Signaling (Nikos Karamanos Editor), ISBN 978-3-11-025876-9 (2012), Walter DeGruyter, Berlin/Boston
7. MiniReview Series (V. Hascall and N. Karamanos, coordinators): Regulatory roles of hyaluronan in health and disease, FEBS J, Vol. 278(9) (2011)
8. MiniReview Series (H. Nagase and N. Karamanos, coordinators): Metalloproteinases in Health and Disease: challenges and the future prospects, FEBS J, Vol. 278(1) (2011)
9. MiniReview Series (R. Iozzo and N. Karamanos, coordinators): Proteoglycans in Health and Disease: emerging concepts and future directions, FEBS J, Vol. 277 (2010)
10. Special issue: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets, Conn. Tissue Res. (2008) Vol. 49, issues 2 & 3.
11. Special issue: Solid phase assays for molecules with biopharmaceutical importance, J. Pharm. Biomed. Analysis, Elsevier, Vol. 34 (2004).
12. Special issue: CE of carbohydrates (Analysis of carbohydrate macromolecules by capillary electrophoresis: glycoproteins, proteogycans/glycosaminoglycans and glycolipids), Biomedical Chromatography, Wiley Interscience, Vol. 16 (2002).

Διοργάνωση Εθνικών & Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων:
Πρόεδρος των προχωρημένου επιπέδου θεματικών συνεδρίων της FEBS με τίτλο: Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular Targets (2007: www.chemistry.upatras.gr/febs-mpst2007, 2009: www.febs-mpst2009.upatras.gr, και το 2011 website: www.febs-mpst2011.upatras.gr, 2013: www.febs-mpst2013.upatras.gr και 2015: www.febs-mpst2015.upatras.gr, https://mpst2019.febsevents.org). Chairman of the FEBS ALC on Extracellular Matrix, Cell Regulation and Epigenetics: https://extracellularmatrix.febsevents.org.  Co-chair του International Conference on Proteoglycans, Seven Lakes-Italy, 2017). Πρόεδρος του 60ου Πανελληνίου συνεδρίου Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Αθήνα, 2009. Επιστημονικός Γραμματέας και υπεύθυνος διεθνών επαφών του 33rd FEBS Congress-11th IUBMB Conference (2008). Επιστημονικός γραμματέας του 17th FECTS International Conference (2000). Πρόεδρος του Commet EU Training Course on Advanced analytical techniques (1992) και του Leonardo Da Vinci EU meeting on Microseparation techniques (1998). Οργάνωση σειράς συνεδρίων της Ομάδας Έρευνας Συνδετικού Ιστού & Εξωκυττάριου χώρου, καθώς και του 1ου και 2ου συνεδρίου Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλος της Οργανωτικών/Επιστημονικών επιτροπών σε ενα σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Βραβεία-διακρίσεις:
Η ερευνητική μας ομάδα έχει λάβει ένα αριθμό βραβείων για ερευνητικές εργασίες από επιστημονικές εταιρείες και συνέδρια, όπως η Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μικροβιολογίας και Βιοπαθολογίας, Παιδιατρικής, το 1ο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο, Νευρολογίας, FECTS-2006, κά
Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μας ομάδας σχετικές με τη μοριακή φαρμακολογική στόχευση των μεταλλοπρωτεϊνασών, πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης (top most-cited in FEBS J 2013 & 2014) και έχουν χαρακτηριστεί ως Key Scientific Articles από τη Global Medical Discovery. Επιπρόσθετα με βάση τους δικτυακούς ιστότοπους BiomedΕxperts και Scholar o Καθηγητής Νίκος Καραμάνος κατατάσσεται μεταξύ των top authors / most-cited στα θεματικά πεδία: matrix biology, glycosaminoglycans, proteoglycans και metalloproteinases.

Επιστημονικά εκδοτικά συμβούλια:
Συμμετέχω στα επιστημονικά συμβούλια κρίσης (Editorial Boards) των επιστημονικών περιοδικών [Matrix Biology and Matrix Biology Plus (Deputy editor), FEBS Journal (editorial advisory board), PLoS ONE (academic editor), The Journal of Biological Chemistry (2009-2014), Current Medicinal Chemistry, Biomedical Chromatography, Current Pharmaceutical Analysis, Current Chemical Biology, Data Sets in Biology (cell biology), Chromatographia (2004-2009), Science Open κά], και ως κριτής (Ρeviewer) ερευνητικών εργασιών σε ένα αριθμό (>35) επιστημονικών περιοδικών στις θεματικές περιοχές της Βιοχημείας, Βιοϊατρικής ανάλυσης, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Αντικαρκινικών παραγόντων, Φαρμακολογικής στόχευσης κά

Δημοσιεύσεις και αναγνώριση έργου

• > από 280 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους με το σύστημα κριτών.
Για λεπτομερή κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά επισκεφθείτε τις διευθύνσεις: www.publicationslist.org/n.k.karamanos

• 35 Δημοσιεύσεις ως κεφάλαια σε βιβλία σε σειρές βιβλίων και βιβλία διεθνούς κυκλοφορίας
• 1 Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας με 54 κεφάλαια και 7 θεματικές ενότητες (888 σελίδες), DeGruyter, Βερολίνο, 2012
• 3 Βιβλία/ Πανεπιστημιακές παραδόσεις (1. Οργανικά Φυσικά Προϊόντα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2. Δομή και Λειτουργία Βιομορίων, ΕΑΠ, και 3. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Μεταπτυχιακού Επιπέδου α) Προκεχωρημένης Βιοχημείας και β) Οργανικής Βιοχημικής Ανάλυσης, Πανεπιστήμιο Πατρών) 
• >250 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων
• >80 προσκεκλημένες διαλέξεις σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια [μεταξύ των οποίων FECTS-2004 Italy, FEBS-2010 Sweden, ERT-2012 Athens, Gordon Research Conference on Proteoglycans-2012 και 2014 USA, International PGs' conference 2013 (Frankfurt) και 2015 (Seoul), Eurotox Edinburg 2014, Matrix Biology Europe (Rotterdam) 2013, International Hyaluronan conference (Florence (2015)], καθώς και σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού (μεταξύ των οποίων Πανεπιστήμιο Reims-Γαλλία, Munster- και Leipzig-Γερμανία, Varese-Ιταλία, Ουψάλα-Σουηδία)
• >5300 / 6750 βιβλιογραφικές αναφορές (Scopus, Web of Science/Scholar google)
• H-index = 36 / 43 (scopus/scholar google)

Επίβλεψη Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών:
Επιβλέπων καθηγητής σε 16 απονεμηθέντα Διδακτορικά διπλώματα και 35 Μεταπτυχιακά Διπλώματα εξειδίκευσης. Σε εξέλιξη 3 διδακτορικές και 4 μεταπτυχιακές διατριβές.

Συνεργασίες και Ερευνητικά Δίκτυα
Συνεργασίες σε Διεθνές επίπεδο με το Karolinska Institute, School of Medicine, Sweden και το University of Insubria, School of Medicine, Varese-Italy. Έχουν αναπτυχθεί σημαντικές επίσης ερευνητικές συνεργασίες με τις Σκανδιναβικές χώρες, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Σεεθνικόεπίπεδομε: School of Medicine and Pharmacy (Univ. of Patras), Institute of Biology “Demokritos” and Dept of Pharmacy (Univ. of Athens), School of Medicine (Univ. of Crete and Univ. of Athens and Thessaloniki), Dept of Chemistry, Lab of Biochemistry (Thessaloniki), University Hospital (Patras, Larissa, Thessaloniki and Athens).
Συντονιστήςτουενδοπανεπιστημιακούερευνητικούδικτύου: Biotargeting - Biomedical and Biotechnological Applications Research Network. Kαλύπτει ένα ευρύ φάσμα της συνεχώς αναπτυσσόμενης βιοϊατρικής και βιοτεχνολογικής έρευνας. Είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες που αποτελούν τις συγκλίνουσες δραστηριότητες του δικτύου και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων μελών ΔΕΠ και ερευνητών από 3 σχολές (Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής) και 6 Τμήματα (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Επιστήμης των Υλικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών) του Πανεπιστημίου Πατρών (www.biotargeting.upatras.gr).

Ερευνητικά προγράμματα
Επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής σε ένα αριθμό (>15) Εθνικών και (5) Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Χρήσιμες συνδέσεις
Website: www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos

On line κατάλογος δημοσιεύσεων και αναγνώρισης επιστημονικού έργου:

Δημοσιεύσεις και παραπομπές: www.researcherid.com/rid/A-3616-2008
Δημοσιεύσεις στο Medline: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=historysearch&querykey=1
Ερευνητικό δίκτυο: www.biotargeting.upatras.gr
Σειρά συνεδρίων προκεχωρημένου επιπέδου FEBS:
www.febs-mpst2013.upatras.gr, www.febs-mpst2011.upatras.gr, www.febs-mpst2009.upatras.gr, www.chemistry.upatras.gr/febs-mpst2007

Μέλος Επιστημονικών Συμβουλίων (Associate Editor/Editorial Board Member)/Δικτυακοί τόποι περιοδικών:
www.journals.elsevier.com/matrix-biology/
www.jbc.org
www.plosone.org/static/edboard.action
www.febsjournal.org
www.journals.elsevier.com/matrix-biology
www.bentham.org/cmc
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0801
www.bentham.org/cpa
www.bentham.org/ccb
Επιστημονικές εταιρείες/ μέλος ΔΣ: www.eebmb.gr


Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:
Βιοχημεία Ι, Κλινική Χημεία, Βιοχημεία ΙΙ (εργ, μεχρι το 2015) και Χημεία Οργανικών Φυσικών Προϊόντων (μέχρι το 2007).
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc και PhD): 
Προκεχωρημένη Βιοχημεία Ι και ΙΙ, Κλινική Βιοχημεία, Οργανική & Βιοχημική Ανάλυση, Μοριακή Βιολογίά & Μοριακή Βιοτεχνολογία, Εφαρμογές Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (εργ).


Ερευνητικές Δραστηριότητες

Επιστημονικές περιοχές:
Βιοχημεία, Βιοχημική Aνάλυση και Kυτταρική-Μοριακή Βιολογία του ECM

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Επιστημονικές περιοχές: Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση και Παθοβιολογία ECM
1. Παθοφυσιολογία ασθενιών (Νεοπλασίες: Ανάπτυξη, λειτουργική διήθηση και μοριακά στοχευμένες θεραπείες, Αθηροσκλήρυνση: δομικές και λειτουργικές τροποποιήσεις των μακρομορίων του ECM)
2. Ανάπτυξη βιοχημικών μεθόδων ανάλυσης και διαγνωστικών εργαλείων

Ερευνητικές δραστηριότητες:
i. Δομή & λειτουργικότητα κυτταρικών και εξωκυττάριων πρωτεογλυκανών, γλυκοζαμινογλυκανών, μεταλλοπρωτεϊνασών και σιαλοπρωτεϊνών σε κακοήθεις νεοπλασίες
ii. Βιολογική δράση αυξητικών παραγόντων και μιτογόνων σε καρκινικά κύτταρα και μηχανισμοί βιοσύνθεσης μακρομορίων
iii. Αξιολόγηση της δράσης φαρμακευτικών παραγόντων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο
iv. Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός, ανοσολογικές και βιολογικές ιδιότητες υδατανθράκων, προτεογλυκανών και γλυκοπρωτεϊνων από θηλαστικά, ασπόνδυλα και παθογόνα βακτήρια
v. Ανάπτυξη μεθόδων HPCE, HPLC και στερεάς φάσης για χημική και δομική ανάλυση γλυκοσυζευγμάτων
vi. Δομή, ανάλυση και αλληλεπιδράσεις μορίων με βιολογικό ενδιαφέρον (υδατάνθρακες, ανοσοσφαιρίνες, πρωτεϊνες, αμινοξέα και παράγωγα)
vii. Αξιολόγηση της τοξικότητας νέων προϊόντων και νανοϋλικών σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Proteoglycan Chemical Diversity Drives Multifunctional Cell Regulation and Therapeutics.
  Karamanos NK, Piperigkou Z, Theocharis AD et al ,
  Chem Rev. 2018 Sep 26;118(18):9152-9232.
 • Proteoglycan Chemical Diversity Drives Multifunctional Cell Regulation and Therapeutics: Karamanos NK, Piperigkou Z, Theocharis AD et al ,
  Chem Rev. Sep 26;118(18):9152-9232 (2015)
 • Extracellular matrix structure: Theocharis AD, Skandalis SS, Gialeli C, Karamanos NK.
  Adv Drug Deliv Rev.(2015)
 • Insights into the key roles of proteoglycans in breast cancer biology and translational medicine:Theocharis AD, Skandalis SS, Neill T, Multhaupt HA, Hubo M, Frey H, Gopal S, Gomes A, Afratis N, Lim HC, Couchman JR, Filmus J, Sanderson RD, Schaefer L, Iozzo RV, Karamanos NK. 
  Biochim Biophys Acta Rev on Cancer(2015)
 • Estrogen receptor alpha mediates epithelial to mesenchymal transition, expression of specific matrix effectors and functional properties of breast cancer cells.
  Bouris P, Skandalis SS, Piperigkou Z, Afratis N, Karamanou K, Aletras AJ, Moustakas A, Theocharis AD, Karamanos NK.
  Matrix Biol. (2015
  ) 43:42-60
 • Cross-talk between estradiol receptor and EGFR/IGF-IR signaling pathways in estrogen-responsive breast cancers: Focus on the role and impact of proteoglycans
  Skandalis, N. Afratis, G. Smirlaki, D. Nikitovic, A. Theocharis, G. Tzanakakis, N. K. Karamanos 
  Matrix biology(2013)
 • Expression of matrix macromolecules and functional properties of breast cancer cells are modulated by the bisphosphonate zoledronic acid
  PG Dedes, C Gialeli, AI Tsonis, I Kanakis, AD Theocharis, D Kletsas, GN Tzanakakis and NK Karamanos.
  Biophys. Acta-General Subjects1820(12) (2012) 1926-39.
 • Roles of matrix metalloproteinases in cancer progression and their pharmacological targeting.
  Gialeli C, Theocharis AD, Karamanos NK.
  FEBS J.(2011) 278(1):16-27
 • Proteoglycans in health and disease: novel roles for proteoglycans in malignancy and their pharmacological targeting. 
  D. Theocharis, S.S .Skandalis, G.N. Tzanakakis and N.K. Karamanos.
  FEBS J.277 (2010) 3904-23
 • The impact of zoledronic acid therapy in survival of lung cancer patients with bone metastasis. 
  Zarogoulidis, E. Boutsikou, P. Zaropoulidis, E. Eleftheriadou, T. Kontakiotis, G.N. Tzanakakis, J. Kanakis, N. K. Karamanos
  Int J Cancer125 (1) (2009) 705-709.