ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τετάρτη, 04/12/2019

Παρασκευή, 10/01/2020

Τρίτη, 04/02/2020

Τετάρτη, 04/03/2020

Παρασκευή, 10/04/2020

Τρίτη, 05/05/2020

Τετάρτη, 03/06/2020

 

Ώρα σύγκλησης της Συνέλευσης σε τακτική συνεδρίαση : 11:00