Το Τμήμα Χημείας, από την ίδρυσή του το 1966 και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα του Πανεπιστημίου Πατρών. Στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές του και συνεχίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξής του έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης. Οι πτυχιούχοι, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (MSc) και οι διδάκτορες (PhD) του Τμήματος Χημείας έχουν δυναμική και επιτυχημένη σταδιοδρομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η έρευνα στο Τμήμα της Χημείας είναι στην πρώτη γραμμή της μοντέρνας επιστήμης, τόσο στα βασικά της επιστημονικά πεδία (Ανόργανη, Οργανική, Φυσικοχημεία και Αναλυτική Χημεία) όσο και σε πεδία πολύ σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη βιώσιμη  ανάπτυξη (Βιοχημεία, Παθοβιοχημεία και Βιοχημική Ανάλυση, Συνθετική Οργανική και Ιατρική Χημεία, Βιοανοργανική Χημεία, Κατάλυση και Χημεία Διεπιφανειών, Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμη των πολυμερών, Δομική και Χημεία Περιβαλλοντική). Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα βρείτε πληροφορίες για τα προ- και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, χρήσιμες ανακοινώσεις, καθώς και συνδέσμους με ιστοσελίδες με ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Οργάνωση - Διοίκηση

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Χημείας σύμφωνα με τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 είναι η Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση με ειδική σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και ο Πρόεδρος.
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι των τριών τομέων του Τμήματος, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% των μελών ΔΕΠ της Γεν. Συνέλευσης και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γεν. Συνέλευσης, δύο μέλη από τον κλάδο του ΕΤΕΠ και δύο μέλη από τον κλάδο ΕΕΔΙΠ.
Η Γεν. Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι Νόμοι του κράτους, αναθέτει αρμοδιότητες στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για πάρα πολλά θέματα μεταξύ των οποίων η κατάρτιση και αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών. Εκφέρει γνώμη για συγκρότηση Σχολής, σύσταση Τομέων, τον εσωτερικό κανονισμό ΑΕΙ κλπ. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, προτείνει τη δημιουργία νέων θέσεων, αναθέτει τη διδασκαλία σε μέλη ΔΕΠ άλλου τμήματος ή σε διασχολικά προγράμματα και απονέμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των τριών Τομέων, δύο εκπροσώπους των φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Γενική Συνέλευση με ειδική σύνθεση αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης και 2 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και ασχολείται με θέματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους και προεδρεύει στις εργασίες τους. Εισηγείται στα ανωτέρω συλλογικά όργανα για τα διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς τους, τηρεί μητρώα δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους, συγκροτεί επιτροπές για διάφορα θέματα και προΐσταται της Γραμματείας του Τμήματος. Τέλος, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο.
Από το 1982 το Τμήμα Χημείας, σύμφωνα με το Νόμο 1268/82 και σχετική απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, αποτελείται από τρεις Τομείς:

  • Τομέας Α΄: Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
  • Τομέας Β΄: Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας
  • Τομέας Γ΄: Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοικητική δομή, την οργάνωση και τα προγράμματα σπουδών δίνονται στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ του τμήματος