Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την βαθμολογία σας στις προόδους του μαθήματος Φυσικοχημεία-4. Σημειώστε ότι για την απαλλαγή από το τελικό διαγώνισμα μέσω των προόδων απαιτείται μέσος όρος προόδων μεγαλύτερος ή ίσος του έξι.

Χ. Ματραλής