Α) Το εργαστήριο του μαθήματος «Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία – 1» θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/02/2018 στις 14:00 με παραλαβή θέσεων και έκτακτο μάθημα (αίθουσα ΝΝΚ-ΧΗ7) πάνω στο εργαστήριο. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Β) Οι διαλέξεις του μαθήματος «Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων-Πειραματική Οργανική Χημεία – 1» θα ξεκινήσουν τη Τετάρτη 28/02/18 αντί για τη Τετάρτη 21/02/2018.

Ο Διδάσκων

Γ. Τσιβγούλης