Λογαριασμός
Παρακαλώ περιμένετε, ταυτοποίηση ...
×

Ερευνητικά πεδία

Οργανική Χημεία

Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση και Παθοβιολογία Εξωκυττάριας μήτρας

Ανόργανη Χημεία – Βιοανόργανη Χημεία – Οργανομεταλλική Χημεία

Φυσικοχημεία

 • Φυσικοχημεία διεπιφανειών
 • Φυσικοχημεία, Υδατική & Κολλοειδής Χημεία
 • Κβαντική Χημεία

Ραδιοχημεία

Κατάλυση και Διαφασική Χημεία για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

Αναλυτική Χημεία και Δομική Χημεία

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ

(τιμή δείκτη)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

(Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

(Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)

ΧΡΟΝΟ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Πότε;)

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλα τα πεδία του ΠΠΣ της Χημείας

Σ1.1: Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αριθμός επικαιροποιήσεων πτυχών ΠΠΣ

(1)

2

- Αποτίμηση της πραγματικά διδασκομένης ύλης  σε σχέση με αυτή που αποτυπώνεται ως περιεχόμενο (Course content) μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών και αφορά σε κάθε μάθημα του ΑΝΠΠΣ.

- Αξιοποίηση από την ΟΜΕΑ του Τμήματος των στοιχείων αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές

- Ενημέρωση και ενθάρρυνση ιδιαίτερα των νέων μΔΕΠ αλλά και των παλαιοτέρων για συμμετοχή τους σε σεμινάρια σύγχρονων μεθοδολογιών αποτελεσματικής και ελκυστικής για τους φοιτητές διδασκαλίας π.χ. και με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

- Ενθάρρυνση των μΔΕΠ να παρακολουθήσουν τα σχεδιαζόμενα προγράμματα εκπαίδευσης του Κέντρου Διδασκαλίας του Π. Πατρών

- Διερεύνηση θέσπισης Αριστείου Διδασκαλίας για κάθε έτος σπουδών

- Θέσπιση κριτηρίων από την ΟΜΕΑ με βάση την ετήσια αξιολόγηση των διδασκόντων που θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εξέλιξη των διδασκόντων.

- Ενθάρρυνση των προπτυχιακών φοιτητών για παρακολούθηση των διαλέξεων των μαθημάτων

- Αναβάθμιση των υποδομών και συνεχής επκαιροποίηση των προσφερομένων εργαστηριακών ασκήσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Πρόεδρος-Συνέλευση Τμήματος

 

Β) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Γ)  Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Δ) Διευθυντές/ Διευθύντριες Τομέων – Γενικές Συνελεύσεις Τομέων

 

 

 

 

31/08/2019

Ετήσιο ποσοστό φοιτητών διάρκειας φοίτησης έως ν έτη

Δ4.21 (59,81%)

 

60%

 

31/12/2019

 

Σ1.2: Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη του Τμήματος σε νέα γνωστικά αντικείμενα

Ετήσιο ποσοστό προσλήψεων μελών ΔΕΠ

Δ3.09 (0%)

2,5%

Ενέργειες για πρόσληψη νέων μΔΕΠ

31/12/2018

Νέα γνωστικά αντικείμενα

1

Επιλογή νέων γνωστικών αντικειμένων με βάση τις συστάσεις και της Εξωτερικής Αξιολόγησης

31/12/2019

 

Σ1.3: Αναβάθμιση του ελέγχου αφομοίωσης της γνώσης και των παρεχομένων δεξιοτήτων

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (ν έτη)

Δ4.36 (10,10%)

 

12%

 

- Συστηματοποίηση του θεσμού των προόδων (mid-term evaluation)

- Αναβάθμιση της αποτίμησης της αφομοίωσης των εργαστηριακών, ή άλλων, δεξιοτήτων

- Εισαγωγή προαπαιτήσεων για την εγγραφή σε μαθήματα

 

31/08/2019

 

Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και άνω

Δ4.44 (8,08%)

8.5%

Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου

Δ4,46 (7,08)

7,1

Αριθμός προαπαιτήσεων (2)

4

Σ2: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε όλα τα πεδία της Χημείας και προώθηση της αριστείας

 Σ2.1: Προώθηση της υψηλού επιπέδου έρευνας και σύνδεσή της με τη εκπαιδευτική διαδικασία

Ετήσιο πλήθος απονομών Διδακτορικών Διατριβών

(10)

11

- Συστηματική ενημέρωση για δυνατότητες υποβολής προτάσεων σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα

- Αναζήτηση συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

- Συνεργασία με τη διοίκηση του Ιδρύματος για την υποστήριξη υποδομών

- Συμμετοχή σε ενδοπανεπιστημιακά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα 

 

 Α) Ερευνητικές ομάδες Τμήματος

 

 Β) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

 

31/12/2019

 

Ετήσιο ποσοστό έργων με συντονιστή μέλος του Τμήματος

Δ3.47 (0%)

5%

Ετήσιο ποσοστό έργων  ΕΣΠΑ

Δ3.49 (0%)

5%

Ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών)

Δ3.48 (0%)

 

5%

 

Ετήσιο ποσοστό ενεργών έργων μεσαίου προϋπολογισμού Δ3.53 (0%)

5%

Ποσοστό πειραματικών πτυχιακών εργασιών (100%)

100%

 

 Α) Πρόεδρος/Συνέλευση Τμήματος

 

Β) Συντονιστική Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών και Σεμιναρίων

31/12/2019

 Σ2.2: Καταγραφή και προβολή των ερευνητικών επιδόσεων του Τμήματος

Μέσο συνολικό πλήθος  εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.36 (85,85)

 

88

 

- Συστηματική καταγραφή των ερευνητικών επιδόσεων

- Ενίσχυση υποδομών

- Ενίσχυση σε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό

- Προβολή σημαντικών επιδόσεων και βραβείων με ανακοινώσεις του Τμήματος και της Κοσμητείας

- Συμμετοχή σε διεθνείς κατατάξεις

Α) Ερευνητικές ομάδες Τμήματος

 

Β) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Γ) Πρόεδρος/Συνέλευση Τμήματος

 

Δ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας του Τμήματος

 

 

31/12/2018

Μέσο συνολικό πλήθος  αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.45 (2.381)

2500

Μέσο συνολικό πλήθος  διεθνών βραβείων και διακρίσεων ανά μέλος ΔΕΠ

Δ3.46 (1,21)

1,25

 Σ3: Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας του ΠΠΣ και σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας

 Σ3.1: Ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης

Ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση

Δ4.15 (2,28%)

 

4,5%

Διασφάλιση περισσότερων χρηματοδοτούμενων θέσεων μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 

31/12/2018

Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης

Α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

Σ3.2: Διοργάνωση ετήσιων στοχευμένων θεματικών ημερίδων

Αριθμός Θεματικών ημερίδων

1

- Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς

- Συνεργασία με τοπικούς φορείς

- Συνεργασία με παραγωγικές μονάδες

 Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Σύνδεσης με την Οικονομία του Τόπου του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας

31/08/2019

Σ3.3: Ενίσχυση των δράσεων Erasmus

Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών

Δ4. 34 (0.72%)

1%

- Ενημέρωση φοιτητών για τις δράσεις Erasmus

- Προώθηση των ενεργειών ενημέρωσης εισερχομένων φοιτητών Erasmus για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος Χημείας  

- Προώθηση της διαδικασίας απόδοσης και αναγνώρισης ECTS φοιτητών Erasmus

Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Erasmus, Αναγνώρισης Μαθημάτων και Αντιστοίχισης Βαθμολογίας

 

 

31/12/2019

Ετήσιο ποσοστό  εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS ως προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών

Δ4.35 (0%)

 

0,33%

 

 

Σ3.4: Σταθερή σύνδεση και επικοινωνία του Τμήματος Χημείας με τους αποφοίτους του

Αριθμός εγγραφών στο Alumni του Π.Π., Απόφοιτοι Τμήματος Χημείας (25)

75

- Επικοινώνηση της σελίδας Alumni στους τελειόφοιτους  και απόφοιτους

 - Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (ΕΕΧ)

Α) Πρόεδρος Τμήματος

 

Β) Εκπρόσωποι φοιτητών στα όργανα/επιτροπές του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Υπολογιστών, Δικτύων, Ιστοσελίδας και Αρχείο

 

Δ) Επιτροπή Ανάπτυξης, Προβολής και Διαφάνειας

 

 

31/12/2019

Σ4: Συνεχής θεσμική αξιολόγηση του ΠΠΣ και διασφάλιση ποιότητας

Σ4.1: Συνεχής και αντικειμενική εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ

Αριθμός εσωτερικών αξιολογήσεων

(6)

7

Εσωτερική αξιολόγηση Τμήματος

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Γ) Συνέλευση Τμήματος

31/12/2018

Σ4.2: Ενθάρρυνση και ενίσχυση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης από φοιτητές

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από προπτυχιακούς φοιτητές

(1190, ακαδ. έτος 2017-2018)

1400

Επικονώνηση της διαδικασίας και της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους προτυχιακούς φοιτητές

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Εκπρόσωποι φοιτητών στα όργανα/επιτροπές του Τμήματος

 

Γ) Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Υπολογιστών, Δικτύων, Ιστοσελίδας και Αρχείου

 

 

31/08/2019

Ετήσιος αριθμός συμπληρωμένων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από αποφοίτους

(7, ακαδ. έτος 2017-2018

25

Επικονώνηση της διαδικασίας και της σπουδαιότητας της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους αποφοίτους

Σ4.3: Πιστοποίηση ΠΠΣ του Τμήματος Χημείας

Αριθμός επιτυχών πιστοποιήσεων ΠΠΣ (0)

1

 

Α) ΟΜΕΑ Τμήματος

 

Β) Πρόεδρος-Συνέλευση Τμήματος

 

Γ) Διευθυντές/Διευθύντριες Τομέων – Γενικές Συντελεύσεις Τομέων

 

31/08/2019

Σ4.4: Εξωτερική αξιολόγηση Τμήματος Χημείας

Ποσοστό ικανοποίησης συστάσεων εξωτερικής αξιολόγησης

(70%)

 

100%

 

31/12/2019

 

Attachments:
Download this file (Στοχοθεσία_v3_26_11_2018_2.pdf)Στοχοθεσία_v3_26_11_2018_2.pdf[ ]2019-01-14 10:26

Το Τμήμα Χημείας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Χημείας

Το όραµα και συνακόλουθα η αποστολή του Τμήματος Χημείας είναι να δημιουργεί Χημικούς με σύγχρονες βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου τόσο στα θεωρητικά όσο και τα εφαρμοσμένα θέματα της επιστήμης τους. Σύμφωνα με την εξωτερική έκθεση αξιολόγησής του (External Evaluation Report 2011/Hellenic Quality Assurance Agency for Higher Education) το Τμήμα ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή την αποστολή εκπαιδεύοντας επιτυχώς τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους βρίσκονται στο επίπεδο των Φοιτητών των πολύ καλών Τμημάτων Χημείας της Ευρώπης και των ΗΠΑ (https://drive.google.com/file/d/0B_y1R_22bUd7eXlDaTlIdjRLZ1U/view , page 9).

Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα Χημείας έχει φροντίσει ώστε να στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές του και συνεχίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξής του έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης.

Η έρευνα στο Τμήμα της Χημείας είναι στην πρώτη γραμμή της μοντέρνας επιστήμης, τόσο στα βασικά της επιστημονικά πεδία (Ανόργανη, Οργανική, Φυσικοχημεία και Αναλυτική Χημεία) όσο και σε πεδία πολύ σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη βιώσιμη  ανάπτυξη (Βιοχημεία, Παθο-βιοχημεία και Βιοχημική Ανάλυση, Συνθετική Οργανική και Ιατρική Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Κατάλυση και Χημεία Διεπιφανειών, Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμη των Πολυμερών, Δομική Χημεία και Χημεία Περιβάλλοντος). Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.

Αποστολή του Τμήματος Χημείας

Η αποστολή του Τμήματος Χημείας συνοψίζεται ως εξής:

(α) Παροχή άρτιας και υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους Φοιτητές

(β) Πρωτοπορία στην έρευνα

(γ) Σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις σύγχρονες προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο

(δ) Συμβολή στη δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών

Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας είναι:

 1. Η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν έννοιες, αρχές, θεωρίες και θέματα της Χημείας από το ατομικό ή και κυτταρικό επίπεδο έως και τις εφαρμογές της σε βιομηχανική κλίμακα.
 2. Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους.
 3. Η προετοιμασία τους για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.
 4. Η διασφάλιση σ’ αυτούς της ικανότητας να αλληλεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Χημείας ή διεπιστημονικής φύσης.

Στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
 1. Η κατανόηση εννοιών, αρχών και θεωριών της Χημείας από το ατομικό ή και κυτταρικό επίπεδο έως και τις εφαρμογές της σε βιομηχανική κλίμακα.
 2. Η απόκτηση δεξιοτήτων που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς Εκπαίδευσης, Υγείας, Περιβάλλοντος, Τροφίμων, Νέων Υλικών, Ελέγχου Ποιότητας και Παραγωγής Προϊόντων και γενικότερα  Βιώσιμης Ανάπτυξης για συνεχή επαγγελματική πρόοδο.
 3. Μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας επιδιώκεται (α) η εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη, (β) η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, (γ) η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και η λήψη  αποφάσεων, (δ) η εργασία αυτόνομα ή σε ομάδα και (ε) η ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Χημείας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες, για τη διατήρηση της προτιμώμενης γλώσσας, για στατιστικούς λόγους και άλλες ρυθμίσεις. Ο παρόν ιστότοπος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί cookies

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996007
Fax: (+302610) 997118


Γραμματεία Προπτυχιακού
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 996012,996006
Fax: (+302610) 997118


Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Email:
Τηλέφωνο: (+302610) 997101, 996009
Fax: (+302610) 997118


Όνομα

Τηλέφωνο

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

(+302610) 997909

Αλετράς Αλέξιος

(+302610) 997161

Βλάμης Αλέξιος

(+302610) 997634

Βύνιος Δημήτριος

(+302610) 997876, 997914

Γάτος Δημήτριος

(+302610) 997172, 997171

Δεράος Σπυρίδων

(+302610) 997182

Διαμαντοπούλου Ελεάννα

(+302610) 996148

Διονυσοπούλου Σταυρούλα

(+302610) 969887

Δρακοπούλου Λαμπρινή

(+302610) 969886

Ζυγομαλά Ελίνα

(+302610) 996009

Θεοχάρης Αχιλλέας

(+302610) 996029

Ιωάννου Παναγιώτης

(+302610) 997107 

Καλλίτσης Ιωάννης

(+302610) 962952

Καλογιάννη Δέσποινα

(+302610) 996022

Κανελλάκη Μαρία

(+302610) 962959, 997123

Καραϊσκάκης Γεώργιος

(+302610) 997144

Καραμάνος Νίκος

(+302610) 997915, 997181

Καραπαναγιώτη Χρυσή

(+302610) 996728

Κατσουγκράκη Πηγή

(+302610) 997910

Κλούρας Νικόλαος

(+302610) 996018

Κολιαδήμα Αθανασία

(+302610) 996005

Κορδούλης Χρήστος

(+302610) 969883, 997143

Κοτσόκολος Άγγελος

(+302610) 996012

Κουλούρη Ευσταθία

(+302610) 997289 (γραφείο) 997157 (εργαστήριο)

Λυκουργιώτης Αλέξιος

(+302610) 997114, 997143

Μακρής Κωνσταντίνος

(+302610) 997902, 962902

Μαλλιώρη Άννα

(+302610) 997900

Μαρούλης Γεώργιος

(+302610) 962965

Ματραλής Χαράλαμπος

(+302610) 996004

Μπεκατώρου Αργυρώ

(+302610) 997123, 962964

Μπόκιας Γεώργιος

(+302610) 997102

Μπουζαμανάκη Ελισάβετ

(+302610) 996013

Ναστόπουλος Βασίλειος

(+302610) 962953

Ντάλας Ευάγγελος

(+302610) 997145

Ντεϊμεντέ Χρυσοβαλάντω

(+302610) 962958

Παπαδοπούλου Χριστίνα

(+302610) 997135

Παπαευθυμίου Ελένη

(+302610) 997132

Παπαϊωάννου Διονύσιος

(+302610) 962954, 996249

Περλεπές Σπυρίδων

(+302610) 996730

Πέτση Θεανώ

(+302610) 996031

Πούλος Κωνσταντίνος

(+302610) 997172

Πριοβόλου Σπυριδούλα

(+302610) 997101

Ρασσιάς Γεράσιμος

(+302610) 997912

Σκανδάλης Σπυρίδων

(+302610) 997913

Σουπιώνη Μαγδαληνή

(+302610) 996030, 997108

Συμεόπουλος Βασίλειος

(+302610) 997119

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος

(+302610) 997182

Ταγκούλης Βασίλειος

(+302610) 996008

Τρίκη Αγγελική

(+302610) 996006

Τσεγενίδης Θεόδωρος

(+302610) 997152, 997181

Τσέλιος Θεόδωρος

(+302610) 997905

Τσιβγούλης Γεράσιμος

(+302610) 996025

Χριστόπουλος Θεόδωρος

(+302610) 962951

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών


Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2017-18

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2016-17

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2015-16

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2014-15

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2013-14

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2012-13

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2011-12

Λίστες ανακοινώσεων

Οι λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: Λίστες ανακοινώσεων για το Τμήμα Χημείας

Έντυπα Γραμματείας

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχουν συγκεντρωμένα τα έντυπα της Γραμματείας: Έντυπα Γραμματείας

Πρόσφατες Aνακοινώσεις

© 2008 Chem@UPatras

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.