ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Μ.Φ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιλέχθηκαν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος

(μετά από επαναπροκήρυξη) να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από τη

Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία