Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής και πρόσκληση σε 1η συνεδρίαση επταμελούς επιτροπής για την εξέλιξη κ. Θ.Τσέλιου στη βαθμιίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα.